محتوای اطلاعاتی خبر شیوع کووید 19 در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

بدون تردید سرمایه‌گذاری در بورس، بخش مهمی از اقتصاد کل کشور را تشکیل می‌دهد و اقتصاد ملی به‌شدت متأثر از عملکرد بازار سهام است­. ازاین‌رو بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام برای مدیران و سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی اعلام خبر شیوع ویروس کووید 19 در بازار سرمایه ایران می­‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت یک­ پژوهش رویدادی محسوب می­گردد. داده­­های موردنیاز برای پژوهش از طریق مراجعه به وب‌سایت‌های کدال و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تهیه و جامعه آماری آن کلیه شرکت­های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 بودند. قلمرو زمانی پژوهش یک هفته قبل و بعد از اعلام انتشار ویروس کووید 19 در جهان و یک هفته قبل و بعدازاین انتشار خبر در ایران بوده است. نمونه‌برداری به‌صورت سیستماتیک انجام و حجم نمونه برای دو بازه زمانی به ترتیب 407 و 375 شرکت در نظر گرفته شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با آزمونی میانگین انجام شد. یافته­‌ها نشان داد که اعلام خبر انتشار ویروس کووید 19 در جهان و ایران بازدهی غیر­عادی در بین شرکت­‌های حجم نمونه نداشته است همچنین بین بازدهی شرکت‌های بزرگ و کوچک نیز تفاوت معناداری وجود نداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Information Content of Covid 19 Outbreak Announcement in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Safarzadeh 1
 • Ali Amini 2
1 Assistant prof., Department of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MSc in Accounting Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Investing in the stock market undoubtedly is a vital part of the economy of the whole country, and the national economy is heavily influenced by stock market performance. Therefore, it is very important to study and identify the factors affecting stock returns for managers and investors. This study was conducted aimed to examine the information content of announcing the news on the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in the Tehran's stock market. This study is considered as an applied research in terms of purpose and event study in terms of nature. In this study, the data was collected through the CODAL and TSETMC websites and the statistical sample includes all companies listed in the Tehran Stock Exchange in 2019. Temporal scope of the research was a week before and after the announcement of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in the world and a week before and after announcing the news on the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Iran. Sampling was done systematically and the sample size for two time periods was considered 407 and 375 companies, respectively. Data were analyzed by Means-test. According to the results, the announcing the news on the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in the world and Iran did not have abnormal returns among sample companies, nor was there a significant difference between the returns of large and small companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid 19 disease
 • Tehran stock market
 • information content
 1. Ardakani, S., and Behlkeh, A., and Mirzad, N., and Tavassoli, I. (2016). Investigating the reaction of investors to sudden events in Tehran Stock Exchange. Financial Research, 17(1), 103-122. (In Persian)
 2. Al-Kandari, A., AlRoomy, M., & Al-Roumi, K. (2022). The Influence of the COVID-19 on the GCC Stock Markets. International Journal of Business and Management, 17(4), 71-97.
 3. Alam, M. N., Alam, M. S., & Chavali, K. (2020). Stock market response during COVID-19 lockdown period in India: An event study. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(7), 131-137.
 4. Anh, D. L. T., and Gan, C. (2020). The impact of the COVID-19 lockdown on stock market performance: evidence from Vietnam. Journal of Economic Studies, 16(4), 129-146.
 5. Asadi, N. (2010). Coercive diplomacy: A review of US policy toward Iraq (1990-2003). Foreign Relations, 1(3), 169-199. (In Persian)
 6. Agustin, I. N., and Agustino, A. (2022). The Response of Banking Sectors to the Covid-19 Pandemic in Indonesia Stock Exchange. Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 6(1), 63-73.
 7. Brown, K. D., Harlow, W. V. and Tinic, S. M. (1998). Risk avertion, uncertain information, and market efficiency. Journal of Finance Economics, 22, 355-385.
 8. Basuony, M. A., Bouaddi, M., Ali, H., and EmadEldeen, R. (2021). The effect of COVID‐19 pandemic on global stock markets: Return, volatility, and bad state probability dynamics. Journal of Public Affairs, 4(2), 27-61.
 9. Dianti Deilami, Z., and Khodakarami, A. (2017). The effect of publishing environmental news on the stock prices of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Investment Knowledge, 6 (23), 189-212. (In Persian)
 10. Forooghi, D., and Mehrdad Ayask, S. (2015). Market Reaction to the Timing of EPS Forecast. Empirical Research in Accounting, 5(3), 139-162. (In Persian)
 11. Tababaei, M., Madani, S. (2021). Investor sentiment and stock return synchronicity in Tehran Stock Exchange. ـJournal of Financial Management Perspective, 11(34), 95-115. (In Persian)
 12. Hassan, M., Hashibul, K. and Shahidullah, M. (2019). Ramadan Effect on Stock Market Return and Trade Volume: Evidence from Dhaka Stock Exchange (DSE). Cogent Economics & Finance, 7(1), 79-112.
 13. Hekmati farid, S., Rezazadeh, A., malek, A. (2018). The Estimation of Systematic Risk in Iranian Financial Sectors (ΔCoVaR Approach). Economical Modeling, 12(43), 99-122. (In Persian)
 14. Khanjarpanah, H., Shavalpour, S. and Zamani, F. (2015). The Impact of the Global Product Market on the Stock Returns of Petrochemical Companies on the Tehran Stock Exchange, International Conference on Management, Economics and Industrial Engineering, Tehran (In Persian)
 15. Maqsood, H., Mehmood, I., Maqsood, M., Yasir, M., Afzal, S., Aadil, F., ... & Muhammad, K. (2020). A local and global event sentiment based efficient stock exchange forecasting using deep learning. International Journal of Information Management, 50, 432-451.
 16. Mashayekh, S., Hadidi Fard, S. and Pejman, S. (2013). Journal of Accounting and Social Interests, 3(1), 57-72. (In Persian)
 17. Mohseni Adousi, H. Khastar, H. and Shabani, M. (2013). The Effects of Presidential Cycle on Stock Market Returns in Tehran Stock Exchange, Financial Research, 15(35), 95-108. (In Persian)
 18. Mazur, M., Dang, M., and Vega, M. (2021). COVID-19 and the march 2020 stock market crash. Evidence from S&P1500. Finance Research Letters, 38(7), 101-123.
 19. Liu, H., Manzoor, A., Wang, C., Zhang, L. and Manzoor, Z. (2020). The COVID-19 Outbreak and Affected Countries Stock Markets Response. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 37-66.
 20. Loh, E. (2006). The Impact of SARS on the Performance and Risk Profile of Airline Stocks. International Journal of Transport Economics / Rivista Internazionale Di Economia Dei Trasporti, 33(3), 401–422.
 21. Mojaverian, S.M., Eshghi, F. and Ahangari, S. (2022).  The Impact of the Covid-19 Outbreak on the Stock Value of Food Companies: Case Study of the Tehran Stock Exchange- Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 36(4), 353- 361. (In Persian)
 22. Ozkan, O. (2021). Impact of COVID-19 on Stock Market Efficiency: Evidence from Developed Countries. Research in International Business and Finance, 14 (2), 408-445.
 23. Ramsheh, M., Janati Manzari, A. and Dadpanah, M. (2021). Investor Sentiment and Financing Decisions in Tehran Stock Exchange.  Journal of Financial Management Perspective, 11(34), 173-193, (In Persian)
 24. Rakshit, B., and Neog, Y. (2021). Effects of the COVID-19 pandemic on stock market returns and volatilities: evidence from selected emerging economies. Studies in Economics and Finance, 6(1), 111-141.
 25. Rocha, M. D. L. R. (2022). COVID-19 pandemic effects in united kingdom’s stock market (Doctoral dissertation), Business School, Oxford University.
 26. Roudari, S., Homayounifar, M. (2021). Investigation the Effect of Coronavirus Outbreak on Iran Stock Market by Considering Regime Changes. Iranian Journal of Economic Research, 26(3), 197- 229. (In Persian)
 27. Sakhaei, E., Khorsandi, M., Mohammadi, T., and Arbab, H. (2020). Investigating the Effects of Shock Caused by Covid-19 Virus on the Iran's Economy: A GVAR Approach. Journal of Economics and Modeling, 11(2), 125-153. (In Persian)
 28. Saneifar, M. and Saeedi, P. (2020). Comparison of Complex Networks of Stock Markets and Economic Variables in the Period Before and After the Outbreak of Coronavirus (Covid-19). JEMR, 11 (40), 123-158 (In Persian)
 29. Song, Y., Hao, X. and Lu, Z. (2021). The Impact of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic on Investor Sentiment—Evidence from A-Share Listed Companies in China. Frontiers in Psychology, 12(1), 18-39.
 30. Sarraf, F., Farokhi, M., Sadeghzadeh, F. and Hamami Abbasian, E. (2021). A Study of Factors Affecting the Growth of the Iranian Stock Exchange Despite the Outbreak of Corona Virus, 7th National Conference on New Studies and Research in Humanities, Management and Entrepreneurship, Tehran. (In Persian)
 31. Taherinia, M. and hasanvand, A. (2020). Economic consequences of Covid-19 disease on the Iranian economy: With an emphasis on employment, JEMR, 9(3), 43-58. (In Persian)
 32. Toobi, M. (2020). Prevalence of coronary heart disease on the return on Iranian capital market, Fourth Scientific Conference on Applied Research in Iranian Science and Technology, Ilam, (In Persian)
 33. Varahrami, V., Sarabadani, A., nejad ghorban, H. (2020). Short run Psychological Effects of Joint Comprehensive Plan of Action on Market Index Return of Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(5): 26-49.
 34. Uzbek Zai, M., Heidarzadeh, N. and Behnameh, M. (2016). The Impact of Barjam on the Stock Index of Banks in the Iranian Stock Market, The First International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting, Tehran. (In Persian)