تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر معیارهای عملکرد مالی شرکت‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بین‌الملل خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

چکیده

گزارش‌های مالی منبعی مهم برای تصمیم‌گیری مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه هستند. در دو دهه اخیر توسعه و پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی‌ (ابگم) باعث تغییرات گسترده در گزارش‌های مالی شده است. از این رو هدف این مقاله بررسی آثار مالی و اقتصادی پیاده‌سازی ابگم در شرکت‌های ایرانی است، به طور خاص تاثیر کمی پیاده‌سازی ابگم بر معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر اطلاعات حسابداری در این مطالعه بررسی شده است. معیارهای مالی با اقتباس مدل استوارت از صورت‌های مالی در دسترس10 شرکت‌ بورسی طی سال‌های 1395، 1396، 1397 و 1398 طبق ابگم و استانداردهای حسابداری ایران (احم)، استخراج شده است. با توجه به تعداد کم نمونه از آزمون‌های ناپارامتریک تی وابسته با رویه بوت استرپینگ و ویلکاکسون برای بررسی فرضیه‌ها استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیاده‌سازی ابگم باعث تفاوت معنادار در معیارهای سوداوری شامل بازده داراییها، بازده حقوق مالکان، سود هر سهم و ارزش دفتری سهام و معیارهای اهرم مالی شامل نسبت بدهی‌های بلند‌مدت، نسبت پوشش بدهی و نسبت مالکانه شده است، ولی معیارهای نقدینگی و مدیریت داراییها تفاوت معناداری ندا‌رند. با توجه به تفاوت‌های قابل‌توجه در مقادیر معیارهای مالی پس از پیاده‌سازی ابگم، ضروری است سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی آثار احتمالی انتشار عمومی گزارش‌های مالی شرکت‌های ایرانی مبتنی بر ابگم را در پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند. این تفاوت‌ها همچنین بینشی را در خصوص کیفیت اطلاعات و ضرورت تسریع در نظارت بر اجرای مصوبه سازمان بورس در مورد بکارگیری ابگم در صورتهای مالی تلفیقی از ابتدای سال 1395 فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of applying international financial reporting standards on the financial performance measure of companies in Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Sajad Mousavi Motahar 1
 • Ali Rahmani 2
 • Hooshang Amiri 3
1 Ph.D. Candidate in Accounting, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran.
2 Prof., Department of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
چکیده [English]

Financial reports are an important source for capital market participants to make decisions. In the last two decades, the development and acceptance of international financial reporting standards (IFRS) has caused extensive changes in financial reports. Therefore, the purpose of this article is to examine the financial and economic effects of implementing IFRS in Iranian companies, specifically, the quantitative impact of IFRS implementation on financial performance measure based on accounting information has been investigated in this study. The financial measures have been extracted by adapting Stewart's model from the available financial statements of 10 listed companies during the years 2017, 2018, 2019 and 2020 according to IFRS and Iranian Accounting Standards. Due to the small number of samples, non-parametric t-tests with bootstrapping and Wilcoxon tests were used to check the hypotheses. The findings show that the implementation of IFRS has caused a significant difference in profitability measure including return on assets, return on equity, earning per share and book value of shares and financial leverage criteria including long-term debt ratio, debt coverage ratio and equity ratio. But there is no significant difference between liquidity and asset management measure. Considering the significant differences in the values of financial measure after the implementation of IFRS, it is necessary for investors and financial analysts to consider the possible effects of the public release of financial reports of Iranian companies based on IFRS in their predictions and decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • National Accounting Standards of Iran
 • Accounting Regime
 • Financial Performance Measures
 1. Adzor, I., Patricial, A. (2014). Financial Ratios Effect of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption in Nigeria. International Journal of Business and Management Invention, 3(3), 50-59.
 2. Agyei-Boapeah, H., Machokoto, M., Amankwah-Amoah, J., Tunyi, A., Fosu, S. (2020). IFRS adoption and firm value: African evidence. Accounting Forum, 37, 1-23.
 3. Amaefule, L., Onyekpere, U., Kalu, E. (2018). International Financial Reporting Standards and Manufacturing Firms’ Financial Performance in Nigeria: A Study of Selected Quoted Firms. International Journal of Accounting and Taxation, 6(1), 102-114.
 4. Amrutha, P., Selvam, M., Kathiravan, C. (2019). Impact of Converging to IFRS on Key Financial Ratios with Reference to BSE Listed Firms. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 23 (1), 495-506.
 5. Aram, M., Soroushyar, A., Foroghi, D. (2021). The Effect of the Informed and Noise Traders Perceptions from the Financial Reports on Stock Returns: Text Mining Approach. Journal of Financial Management Perspective, 11(35), 119-141.
 6. Bacidore, J. M., Boquist, J. A., Milbourn, T. T., Thakor, A. V. (1997). The Search for The Best Financial Performance Measure, Financial Analysts Journal, 14-37
 7. Bansal, M. (2022). Economic consequences of IFRS convergence: evidence from phased manner implementation in India. Journal of Asia Business Studies, ahead -of- print
 8. Barniv, R., Myring, M., Westfall, T. (2022). Does IFRS experience improve analyst performance? Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 46, 1-20
 9. Bausch, A. E., Barbara, W., Blome, M. (2003). Is Market Value-Based Residual Income a Superior Performance Measure Compared to Book Value-Based Residual Income?, Working Paper 2003, 1, 1-27
 10. Belkaoui, A. R. (1997). Value Relevance of Popular Financial Rations, Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, Dryden Press Inc
 11. Bhargava, V., Shikha, D. (2013). The Impact of IFRS on Financial Statements and Rations. The International Journal of Management, 2(2), 1-15.
 12. Byers, R. (2018). Implications of Transitioning to IFRS on Key Financial Indicators in the Oil and Gas Production Industry. Journal of Accounting and Finance, 17(1), 20-37
 13. Dalcıa, İ., Özyapıcıa, H. (2017). Analysis of the impact of first-time mandatory IFRS adoption on financial statements: The case study of the listed hotels in Turkey. Accounting and Management Information Systems, 16 (1), 5-29,
 14. Ebaid, I.E.-S. (2022). IFRS adoption and accounting-based performance measures: evidence from an emerging capital market, Journal of Money and Business, ahead-of-print No. ahead-of-print.
 15. Ebrahimi, M., Safdarian, L., Fouladi, M., Farhadi, M. (2021). The role of financial Reporting Quality on the Tendency of Transient Institutional Investors in Adopting Value and Momentum Trading Strategies. Journal of Financial Management Perspective, 11(36), 9-33.
 16. George, E. T. D., Li X., Shivakumar, L. (2016). A review of the IFRS adoption literature. Forthcoming, Review of Accounting Studies, 28, 1-30.
 17. Ghafari Fard, M., Zahedi, J. (2019). Selection strategic indicators and measure the financial performance of companies Using fuzzy AHP and TOPSIS. Accounting and Auditing Research, 11(44), 125-144.
 18. Hameedi, K., AL-Fatlawi, Q., Naji ALI, M., Almagtome, A. (2021). Financial Performance Reporting, IFRS Implementation, and Accounting Information: Evidence from Iraqi Banking Sector. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8 (3), 1083-1093.
 19. Jermakowicz, E.K., Chen, C.-D., Donker, H. (2018). Financial statement effects of adopting IFR the Canadian experience. International Journal of Accounting & Information Management, 26(4), 466-491.
 20. Kainth, A., and Wahlstrøm, R.R. (2021). Do IFRS Promote Transparency? Evidence from the Bankruptcy Prediction of Privately Held Swedish and Norwegian Companies. Journal of Risk and Financial Management, 14(123), 1-15.
 21. Karapınar, A., Zaif, F. (2022). Does the IFRS improve earnings quality? A comparison of Turkish GAAP and IFRS. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13 (2), 277-296.
 22. Kubickova, D., Jindrichovska, I. (2016). Impact of IFRS Adoption on Key Financial Ratios: Comparison of Selected European Countries. 1-7.
 23. Lev, B., Tiagarajan. (1993). Fundamental Information Analysis, Journal of Accounting research, 31(2), 30-54
 24. Lueg, R., Punda, P., Burkert, M. (2014). Does transition to IFRS substantially affect key financial ratios in shareholder-oriented common law regimes? Evidence from the UK. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 30, 241-250
 25. Nwaogwugwu, C. C. (2020). Effects of IFRS Adoption on the Financial Performance and Value of Listed Banks in Nigeria. Journal of Finance and Accounting, 8(4), 172-181
 26. Olibe, K., Strawser, R., Strawser, W. (2022). The information content of earnings for UK firms disclosing under UK GAAP. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 46(100449), 1-17
 27. Ou, Penman. (1989). Financial Statements Analysis and the Perdiciting of Stock Return. Journal of Accounting and Economics, 11, 50-79
 28. Ozturk, C. (2022). Some Observations on IFRS 15 and IFRS 16 in the Airline Industry: The Case of Air. Studies in Managerial and Financial Accounting, 35, 21–50
 29. PERJUCI, E., HOTI, A. (2022). The Effects of International Financial Reporting Standards Implementation on the Financial Performance and Position of Businesses in Developing Countries: Evidence from Kosovo. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 13(1), 1-9
 30. Qadri, F. A. (2019). The Post-Effect of IFRS Adoption on Financial Position: An Empirical Study of Indian SMSEs. Research Journal of Finance and Accounting, 10(24), 70-77.
 31. Rahimpoor Khaneghah, F., Fazlzadeh, A., Naghdi, S., Ahmadian, V. (2021). The effect of self-control and financial knowledge on financial satisfaction of investors of Tehran Stock Exchange with the mediating role of financial Behavior. Journal of Financial Management Perspective, 11(35), 173-197.
 32. Seddighi, R., Marfou, M., Ghasemi, A. (2019). The Effect of Fair Value Approach on Performance Indicators of Small and Medium Sized Investment Companies.  Empirical Studies in Financial Accounting, 16(64), 59-80.
 33. Stewart, G. B. (1975) corporate fainancial analyst s handbook. Dowjones, Irwine, Inc, 912
 34. Suojanen, W. W. (1954). Accounting Theory and the Large Corporation, The Accounting Review, 392-418
 35. Turki, H., Wali, S., Abdelgader Ali, Z., Hassab Elrasoul Mohammed, M. (2020). IFRS and Financial Performance: Study in the French Context. International Journal of Financial Research, 11(2), 428-435.
 36. Vahedi, M., Jahanshad, A. (2020). Reviewing the Impact of IFRS in accordance with the Central Bank Guidelines on Financial Indices and Earnings Management in Banks. Accounting and Auditing Studies, 9(34), 99-120.