ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.52547/jfmp.2022.228090.1201

چکیده

در حال حاضر کشور با کاهش ارزش پول مواجه است و رفتارهای غیرمنطقی در مورد خرید ارز مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است. هدف پژوهش بررسی رفتار خریداران و فروشندگان ارز با رویکرد ساختاری تفسیری است. جامعه آماری 12 نفر از خبرگانی است که دارای تجربه زیسته در بخش ارزی و اقتصادی هستند. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد. داده‌های حاصل، در فرآیند کدگذاری و با استفاده از روش تحلیل تم تجزیه‌وتحلیل شدند. مدل ساختاری – تفسیری مطالعه در هفت سطح ارائه شد که در بالاترین سطح مؤلفه‌های توانایی فروشنده برای پذیرش ارز، شرکت‌های دانش‌بنیان، تحریم‌ها، هزینه‌های اطلاعاتی؛ در سطح دوم سود مورد انتظار خریدار، میزان دل‌بستگی به مکان و پدید آمدن تورش‌ها، در سطح سوم تسعیر ارز، اثرات ساختارهای قرارداد، کاهش کنترل سرمایه و صرافی، در سطح چهارم کاهش هزینه‌های فروشنده، اربیتراژ، در سطح پنجم محدودیت‌های قانونی و سیاست مربوط به مداخلات دولت، در سطح ششم نوسانات نرخ ارز و در سطح هفتم انعطاف‌پذیری نرخ ارز، تعاملات بین طرفین و سیاست‌های کاهش نرخ ریسک شناسایی شدند. بر اساس تحلیل میک مک مؤلفه‌های شناسایی‌شده در گروه متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه، ریسک، هدف، تنظیمی و مستقل قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of the behavior of buyers and sellers in country currency with a structural-interpretive approach

نویسندگان [English]

  • Marziyeh AbdiGolbaghi 1
  • Mostafa Hashemi Tilehnouei 2
  • Farshad Faezi Razi 3
1 PhD Candidate of Department of Business Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor , Department of Management, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Currently, Iran is facing a devaluation of the currency, and irrational behaviors regarding the purchase of currency have created many problems for the country. The present study was conducted to investigate the behavior of buyers and sellers of foreign exchange with an interpretive structural approach. The statistical population of this study consists of 12 senior managers who have lived experience in economic and foreign exchange sector. In the qualitative part of this study, in-depth semi-structured interviews were used to collect information. The obtained data were analyzed in the coding process using continuous comparison method. In this study, first, open, axial and selective coding was performed. In the quantitative part, the method of structural interpretive modeling has been used. The structural-interpretive model of the study was presented at seven levels, with the highest level of components of the seller's ability to accept currency, knowledge-based companies, sanctions, and information costs; In the second level, the buyer's expected profit, the degree of attachment to the place and the emergence of bias, in the third level, currency exchange, the effects of contract structures, reduction of capital control and exchange, in the fourth level, seller costs, arbitrage, in the fifth level, legal and policy restrictions Related to government interventions, at the sixth level, exchange rate fluctuations and at the seventh level, exchange rate flexibility, interactions between the parties, and risk reduction policies were identified. Based on MICMAC analysis, the identified components were classified into affective or outcome, risk, target, regulatory and independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency Buyers Behavior
  • Currency Traders Behavior
  • Structural-Interpretive Approach
  • Money Value
  • MICMAC Analysis