کلیدواژه‌ها = رگرسیون لجستیک
زمانسنجی بازار با در نظرگیری شاخص احساسات سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 175-204

10.52547/JFMP.12.37.175

فاطمه طاهرنژاد؛ امیر عباس نجفی؛ حسین محسنی


تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام

دوره 11، شماره 35، آذر 1400، صفحه 91-118

10.52547/jfmp.11.35.91

محمد اصولیان؛ سیدجلال صادقی شریف؛ وحید شریفیانا