قیمت‌گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

* استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

چکیده

     جین و می‌یرز (2006) نشان می‌دهند گزینش انتخابی در افشای اطلاعات و عدم شفافیت متعاقب آن منجر به ریزش قیمت سهام می­شود. به زعم جنسن (2005) اگر عملکرد واقعی شرکت در حدی نباشد که بتواند قیمت بالای سهام آن را توجیه نماید، مدیران برای حفظ این شرایط اقدام به مدیریت سود می‌نمایند؛ لذا آنچه مدیران را به انجام مدیریت سود رهنمون می‌سازد، حفظ قیمت‌گذاری بیش از اندازه سهام در بازار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قیمت‌گذاری بیش از اندازه سهام، عدم شفافیت و ریزش قیمت است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1393 با استفاده از رگرسیون داده‌های ترکیبی و لجستیک بررسی می­شود. نتایج نشانگر آن است که منشاء عدم شفافیت را نمی‌توان مستقیماً به قیمت‌گذاری بیش از اندازه منتسب دانست. اثر قیمت‌گذاری بیش از اندازه بر جریان اطلاعات خاص شرکت متاثر از عدم شفافیت است. به نحوی‌که شرکت‌های مشمول قیمت‌گذاری کمتر از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات خاص شرکت بیشتری به بازار ارائه می‌نمایند تا تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی واقعی خود ترسیم نموده و به اصلاح انتظارات بازار کمک کنند. شرکت‌های حائز قیمت‌گذاری بیش از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات اختصاصی کمتری منتشر می‌نمایند تا از تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار ممانعت کنند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد رابطه غیرخطی (محدب) عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام صرفاً در حضور قیمت‌گذاری بیش از اندازه تایید می‌گردد که این امر ناشی از اثرات متقابل عدم شفافیت و قیمت‌گذاری بیش از اندازه است.

کلیدواژه‌ها


 1. Arabsalehi, M., Hamidian, N. & Ghojavand, Z. (2015). The Effect of Over-valuation Stock Price on Real Earnings Management in Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 3(3), 49-66.
 2. Badertscher, B.A. (2011). Overvaluation and the choice of alternative earnings management mechanisms. The Accounting Review, 86(5), 1491-1518.
 3. Chi, J. & Gupta, M. (2009). Overvaluation and earnings management. Journal of Banking and Finance, 33(9), 1652–1663.
 4. Datta, S., Iskandar-Datta, M., & Singh, V. (2013). Opaque financial reports and R2: Revisited. Review of Financial Economics.
 5. Davallou, M. & Emami, A. (2015). Stock Price Synchronicity and Liquidity. Journal of Securities Exchange, 8(29), 3-22.
 6. Graham, J.R., Harvey, C.R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1), 3-73.
 7. Hajiha, Z. & Shaker, M. (2015). The effect of Earnings Variability and Earnings Opacity on Stock Price Crash Risk. Financial Accounting, 7(25), 89-108.
 8. Hutton, A.P., Marcus, A.J., and Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports,R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94(1), 67-86.
 9. Jensen, M. (2005). Agency Cost of Overvalued Equity. Financial Management, 34, 5-19.
 10. Jin, L., & Myers, C.S. (2006). R2 around the world: new theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79(2), 257-292.
 11. Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29, 193–228.
 12. Khodadadi, V., Arabi, M. & Alebooali, S. (2015). Effect of Environmental Uncertainty on Relationship between Earnings Management and Information Asymmetry. Research in Financial Accounting and Auditing, 7(26), 51-66.
 13. Kothari, S. P., Leone, A., & Wasley, C. (2005). Performance matched discretionary accruals. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 161–197.
 14. Li, Bin., Rajgopal, Shivaram., & Venkatachalam, Mohan. (2012). R2 and Idiosyncratic Risk are not Inter-Changeable. Working Paper.
 15. Liao, Q. (2014). Overvaluation And Stock Price Crashes: The Effects Of Earnings Management. Ph.D thesis,
 16. Morck, R., Yeung, B., & Yu, W. (2000). The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements? Journal of Financial Economics, 58, 215–260.
 17. Mousavi Shiri, M., Salehi, M. & Khalatbari, H. (2013). A study of the impact of equity Overvaluation on Earnings Management: Iranian Overview. International Management Review, 9(2).
 18. Pakizeh, K. & Bashirijoibari, M. (2014). The Impact Stock Market Misvaluation on Firms Investment Decisions. Journal of Asset Management and Financing, 1(3), 81-98.
 19. Pastor, L & Veronesi, P. (2003). Stock valuation and learning about profitability. Journal of Finance, 58, 1749 –1789.
 20. Raoli, E. (2013). DO MANAGERS ENGAGE IN EARNINGS MANAGEMENT TO SUPPORT FIRM’S MARKET VALUATION? Corporate Ownership & Control, 10(2).
 21. Wang, H. (2012). Overvaluation, financial opacity, and crash risk. Working paper, Louisiana State University.