نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتکا و تعدیل واکاوی تغییر اثر متغیرهای بنیادین بر بازده در بازار سرمایه ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 57-84]
 • اثر تمایلاتی واکاوی تغییر اثر متغیرهای بنیادین بر بازده در بازار سرمایه ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 57-84]
 • احساسات سرمایه‌گذار تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 91-118]
 • احساسات سرمایه‌گذاران بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و همزمانی بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 95-115]
 • احساسات سرمایه‌گذاران احساسات سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 173-193]
 • ارزش در معرض خطر بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم آتش‌بازی با استفاده از ارزش در معرض خطر و مقایسه آن با الگوریتم انبوه‌ذرات [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 9-37]
 • ارزش ذاتی بررسی مقایسه‌ای رابطه‌های تنزیلی ارزشگذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 113-138]
 • ارزش ذاتی به‌کارگیری پدیده تونلینگ جهت افزایش توانایی پیش‌بینی مدیریت سود در مدل بنیش بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 139-171]
 • ارزشگذاری تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 9-34]
 • ارزهای دیجیتالی بررسی اثرات سرریز نوسانات مالی میان ارزهای دیجیتالی (کاربرد رهیافت گارچ چند متغیره (BEKK-GARCH)) [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 143-172]
 • استراتژی معاملاتی بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 57-89]
 • استراتژی‌های تجاری ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 217-243]
 • اطمینان مدیریتی طراحی شاخصی برای اطمینان مدیریتی و باورهای اقتصادی مدیران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 245-272]
 • افق زمانی کوتاه‌مدت تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 117-144]
 • الگوریتم آتش‌بازی بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم آتش‌بازی با استفاده از ارزش در معرض خطر و مقایسه آن با الگوریتم انبوه‌ذرات [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 9-37]
 • الگوریتم انبوه‌ذرات بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم آتش‌بازی با استفاده از ارزش در معرض خطر و مقایسه آن با الگوریتم انبوه‌ذرات [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 9-37]
 • الگوریتم انتخاب ویژگی الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مناسب به‌منظور پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 35-67]
 • الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی ازدحام ذرات برآورد ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از فرایند‌های لوی تلاطم تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 69-94]
 • انحصار مالی محاسبه شاخص ترکیبی اندازه‌گیری دسترسی مالی در ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 193-215]
 • انفجار حباب تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 91-118]
 • اهرم بازار بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 9-31]

ب

 • بازده بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 9-31]
 • بازده بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و همزمانی بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 95-115]
 • بازده سهام تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در چارچوب نظریه چشم انداز: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 91-118]
 • بازدهی سهام بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 57-89]
 • بازده غیرعادی تأثیر برداشت سرمایه‌گذاران آگاه و اخلال‌گر از گزارش‌های مالی بر بازده سهام: رویکرد متن‌کاوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 119-141]
 • بازده کوتاه‌مدت عرضه اولیه اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 39-65]
 • بازده مازاد سهام ریسک دنباله و بازده مازاد سهام [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 35-55]
 • باور اقتصادی طراحی شاخصی برای اطمینان مدیریتی و باورهای اقتصادی مدیران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 245-272]
 • بک تست بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 57-89]
 • بهینه‌سازی چند هدفه ارائه مدل بهینه‌سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 67-90]

پ

 • پیش‌بینی بازده مطالعه‌ای بر رفتار داده‌های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 145-171]
 • پیش‌بینی شاخص بورس الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مناسب به‌منظور پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 35-67]
 • پیش‌بینی قیمت ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 119-143]

ت

 • تابع پایه شعاعی الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مناسب به‌منظور پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 35-67]
 • تامین مالی احساسات سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 173-193]
 • تأمین‌مالی خرد محاسبه شاخص ترکیبی اندازه‌گیری دسترسی مالی در ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 193-215]
 • تبدیل فوریه سریع برآورد ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از فرایند‌های لوی تلاطم تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 69-94]
 • تحلیل احساسات بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 57-89]
 • تحلیل مولفه‌های اساسی احساسات سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 173-193]
 • تداوم واکاوی تغییر اثر متغیرهای بنیادین بر بازده در بازار سرمایه ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 57-84]
 • تسهیلات بانک ارائه مدل بهینه‌سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 67-90]
 • تسهیلات غیرجاری ارائه مدل بهینه‌سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 67-90]
 • تلاطم تصادفی برآورد ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از فرایند‌های لوی تلاطم تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 69-94]
 • تمرکز مالکیت آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 145-172]
 • تئوری داده بنیاد طراحی و تبیین الگوی کاهش پیامدهای ‌تورش‌های رفتاری مالی موثر در رکود نظام بانکی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 33-56]

چ

 • چولگی اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 39-65]

ح

 • حباب تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 91-118]
 • حباب قیمتی سهام عوامل موثر بر پیش‌بینی بی‌قاعدگی حباب قیمتی سهام [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 173-187]

خ

 • خودکنترلی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 173-197]

د

 • دانش مالی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 173-197]
 • دیرش تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 9-34]
 • دسترسی مالی محاسبه شاخص ترکیبی اندازه‌گیری دسترسی مالی در ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 193-215]
 • دیکـی - فـولر تعمیم‌یافته تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 91-118]

ر

 • رابطه تنزیل جریانات نقد آزاد سهام بررسی مقایسه‌ای رابطه‌های تنزیلی ارزشگذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 113-138]
 • رابطه تنزیل جریانات نقد آزاد سهام به‌کارگیری پدیده تونلینگ جهت افزایش توانایی پیش‌بینی مدیریت سود در مدل بنیش بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 139-171]
 • رابطه تنزیل سودهای نقد بررسی مقایسه‌ای رابطه‌های تنزیلی ارزشگذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 113-138]
 • رابطه تنزیل سودهای نقد به‌کارگیری پدیده تونلینگ جهت افزایش توانایی پیش‌بینی مدیریت سود در مدل بنیش بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 139-171]
 • رابطه رشد سودهای غیرعادی بررسی مقایسه‌ای رابطه‌های تنزیلی ارزشگذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 113-138]
 • رابطه رشد سودهای غیرعادی به‌کارگیری پدیده تونلینگ جهت افزایش توانایی پیش‌بینی مدیریت سود در مدل بنیش بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 139-171]
 • رابطه سود باقی‌مانده بررسی مقایسه‌ای رابطه‌های تنزیلی ارزشگذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 113-138]
 • رابطه سود باقی‌مانده به‌کارگیری پدیده تونلینگ جهت افزایش توانایی پیش‌بینی مدیریت سود در مدل بنیش بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 139-171]
 • راهبرد ارزشی نقش کیفیت گزارشگری مالی بر گرایش سرمایه‌گذاران نهادی گذرا در اتخاذ راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 9-33]
 • راهبرد حرکتی نقش کیفیت گزارشگری مالی بر گرایش سرمایه‌گذاران نهادی گذرا در اتخاذ راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 9-33]
 • راه‌حل سازشی ترکیبی ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 119-143]
 • ریسک ارائه مدل ساختاری انواع ریسک در بانک‌ها با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 173-192]
 • ریسک دنباله ریسک دنباله و بازده مازاد سهام [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 35-55]
 • ریسک سقوط قیمت سهام ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 217-243]
 • ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 117-144]
 • رشد شرکت اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 39-65]
 • رضایت مالی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 173-197]
 • رفتار مالی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 173-197]
 • رگرسیون بردارپشتیبان الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مناسب به‌منظور پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 35-67]
 • رگرسیون لجستیک تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 91-118]
 • رهیافت گارچ چند متغیره بررسی اثرات سرریز نوسانات مالی میان ارزهای دیجیتالی (کاربرد رهیافت گارچ چند متغیره (BEKK-GARCH)) [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 143-172]
 • روش ARDL عنوان بررسی تأثیر شاخص‌های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه‌های فلزی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 85-112]

س

 • ساختار زمانی بازده سهام تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 9-34]
 • سبد بهینه بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم آتش‌بازی با استفاده از ارزش در معرض خطر و مقایسه آن با الگوریتم انبوه‌ذرات [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 9-37]
 • سرریز نوسانات مالی بررسی اثرات سرریز نوسانات مالی میان ارزهای دیجیتالی (کاربرد رهیافت گارچ چند متغیره (BEKK-GARCH)) [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 143-172]
 • سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 173-197]
 • سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه‌مدت نقش کیفیت گزارشگری مالی بر گرایش سرمایه‌گذاران نهادی گذرا در اتخاذ راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 9-33]
 • سرمایه‌گذار نهادی تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 117-144]
 • سوگیری رفتاری طراحی و تبیین الگوی کاهش پیامدهای ‌تورش‌های رفتاری مالی موثر در رکود نظام بانکی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 33-56]
 • سوگیری رفتاری اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 39-65]

ش

 • شاخص طراحی شاخصی برای اطمینان مدیریتی و باورهای اقتصادی مدیران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 245-272]
 • شاخص استخراج کانه‌های فلزی عنوان بررسی تأثیر شاخص‌های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه‌های فلزی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 85-112]
 • شاخص ترکیبی محاسبه شاخص ترکیبی اندازه‌گیری دسترسی مالی در ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 193-215]
 • شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ عنوان بررسی تأثیر شاخص‌های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه‌های فلزی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 85-112]
 • شاخص فلزات صنعتی نزدک عنوان بررسی تأثیر شاخص‌های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه‌های فلزی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 85-112]
 • شبکه عصبی بازگشتی حافظه کوتاه-مدت ماندگار ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 119-143]
 • شبکه عصبی عمیق الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مناسب به‌منظور پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 35-67]
 • شبکه عصبی عمیق مطالعه‌ای بر رفتار داده‌های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 145-171]
 • شرایط عدم قطعیت ارائه مدل بهینه‌سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 67-90]

ع

 • عامل ارزش و عامل اندازه بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 9-31]
 • عامل بازار بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 9-31]
 • عدم تقارن اطلاعات آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 145-172]
 • عدم قطعیت طراحی شاخصی برای اطمینان مدیریتی و باورهای اقتصادی مدیران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 245-272]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهبودیافته ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 119-143]
 • فرایندهای لوی پرش نامتناهی برآورد ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از فرایند‌های لوی تلاطم تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 69-94]
 • فرضیه بازار تطبیق‌پذیر مطالعه‌ای بر رفتار داده‌های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 145-171]
 • فرضیه بازار کارا مطالعه‌ای بر رفتار داده‌های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 145-171]

ق

 • قیمت سهام عوامل موثر بر پیش‌بینی بی‌قاعدگی حباب قیمتی سهام [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 173-187]
 • قیمت‌گذاری دولتی تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 9-34]
 • قیمت مرجع واکاوی تغییر اثر متغیرهای بنیادین بر بازده در بازار سرمایه ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 57-84]

ک

 • کیفیت حسابرسی اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 39-65]
 • کیفیت گزارشگری مالی نقش کیفیت گزارشگری مالی بر گرایش سرمایه‌گذاران نهادی گذرا در اتخاذ راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 9-33]
 • کیفی و کمی ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 217-243]

م

 • مالی رفتاری طراحی و تبیین الگوی کاهش پیامدهای ‌تورش‌های رفتاری مالی موثر در رکود نظام بانکی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 33-56]
 • متغیرهای کلان اقتصادی ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 217-243]
 • متن کاوی بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 57-89]
 • متن‌کاوی تأثیر برداشت سرمایه‌گذاران آگاه و اخلال‌گر از گزارش‌های مالی بر بازده سهام: رویکرد متن‌کاوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 119-141]
 • محدودیت‌های کاردینالیتی ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 119-143]
 • مدیریت ریسک ارائه مدل ساختاری انواع ریسک در بانک‌ها با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 173-192]
 • مدل تغییر رژیم مطالعه‌ای بر رفتار داده‌های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 145-171]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی ارائه مدل ساختاری انواع ریسک در بانک‌ها با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 173-192]
 • مدل فاما و فرنچ بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 9-31]
 • مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در چارچوب نظریه چشم انداز: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 91-118]
 • مسئولیت اجتماعی ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 217-243]
 • مشکلات نمایندگی تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 117-144]
 • مطالبات معوق ارائه مدل بهینه‌سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 67-90]
 • معامله گران اخلال‌گر تأثیر برداشت سرمایه‌گذاران آگاه و اخلال‌گر از گزارش‌های مالی بر بازده سهام: رویکرد متن‌کاوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 119-141]
 • معامله گران آگاه تأثیر برداشت سرمایه‌گذاران آگاه و اخلال‌گر از گزارش‌های مالی بر بازده سهام: رویکرد متن‌کاوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 119-141]

ن

 • ناهنجاری اندازه و ناهنجاری ارزش ریسک دنباله و بازده مازاد سهام [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 35-55]
 • نسبت بدهی آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 145-172]
 • نسبت تقسیم سود آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 145-172]
 • نظام بانکی طراحی و تبیین الگوی کاهش پیامدهای ‌تورش‌های رفتاری مالی موثر در رکود نظام بانکی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 33-56]
 • نظریه پذیرایی احساسات سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 173-193]
 • نظریه چشم‌انداز؛ مدل‌های فاما–مک بث تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در چارچوب نظریه چشم انداز: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 91-118]
 • نظریه سوگیری مدیران احساسات سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 173-193]

ه

 • هزینه سرمایه آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 145-172]
 • همزمانی بازدهی سهام بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و همزمانی بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 95-115]