نمایه کلیدواژه ها

ا

 • احساسات سرمایه‌گذار طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 145-171]
 • احساسات سرمایه‌گذاران احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 131-160]
 • ارزش پول ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 161-189]
 • ارزش در معرض ریسک بررسی اثر انتخاب دوره مطالعه بر حل بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس معیار متفاوت ریسک با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 95-122]
 • ارزش در معرض ریسک شرطی بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 147-169]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (ابگم) تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر معیارهای عملکرد مالی شرکت‌ها در ایران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 69-96]
 • استانداردهای حسابداری ملی (احم) ایران تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر معیارهای عملکرد مالی شرکت‌ها در ایران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 69-96]
 • اطلاعیه‌های سود نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود برای دوره های کوتاه مدت [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 49-68]
 • الگوی تغییرات نرخ ارز ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 147-173]
 • الگوریتم تجمعی حرکت ذرات تاثیر اطلاعات سرمایه در گردش در پیش‌بینی درماندگی مالی بر مبنای ترکیب شبکه‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم تجمعی حرکت ذرات [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 75-101]
 • الگوریتم دسته‌های میگو بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 147-169]
 • الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب II بررسی اثر انتخاب دوره مطالعه بر حل بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس معیار متفاوت ریسک با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 95-122]
 • الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی چندهدفه بررسی اثر انتخاب دوره مطالعه بر حل بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس معیار متفاوت ریسک با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 95-122]
 • اندازه توان پیش‌بینی کنندگی ریسک دنباله چپ گذشته در برآورد ریسک دنباله چپ آتی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 9-33]

ب

 • بازار بورس تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوسانات بازار بورس در ایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 83-102]
 • بازار سرمایه تهران محتوای اطلاعاتی خبر شیوع کووید 19 در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 119-143]
 • بازار سهام قیمت‌گذاری اختیار گستره بر پایه مدل‌های نرخ بهره لایبور پرش-انتشار [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 35-49]
 • بازار سهام احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 131-160]
 • بازار سهام تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 63-82]
 • بازار سهام بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 9-27]
 • بازده سهام طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 145-171]
 • بازدهی غیرعادی نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود برای دوره های کوتاه مدت [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 49-68]
 • بازدهی غیرعادی بررسی عملکرد قیمتی سهام پس از عرضه ثانویه با در نظر گرفتن احساسات سرمایه‌گذار [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 97-118]
 • بی‌ثباتی نرخ اسمی ارز تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 121-145]
 • بحران ارزی ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 147-173]
 • بحران مالی سیاستگذاری سیستم‌های مالی در شرایط بحران با مدل‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 103-129]
 • بیماری کووید 19 محتوای اطلاعاتی خبر شیوع کووید 19 در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 119-143]
 • بهینه‌سازی سبد سهام بررسی اثر انتخاب دوره مطالعه بر حل بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس معیار متفاوت ریسک با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 95-122]
 • بهینه‌سازی سبد سهام بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 147-169]
 • بورس اوراق بهادار تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوسانات بازار بورس در ایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 83-102]
 • بورس اوراق بهادار تهران بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 147-169]
 • بورس اوراق بهادار تهران نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود برای دوره های کوتاه مدت [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 49-68]

پ

 • پایداری تلاطمی بررسی پایداری تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 9-31]
 • پیش‌بینی بازه‌ای مقدار سبد بهینه نوسانگیری روزانه بر پایه پیش‌بینی بازه‌ای مقدار با رهیافت شبکه‌های عصبی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 103-120]
 • پیش‌بینی ریسک دنباله چپ توان پیش‌بینی کنندگی ریسک دنباله چپ گذشته در برآورد ریسک دنباله چپ آتی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 9-33]

ت

 • تحلیل عاملی اکتشافی زمانسنجی بازار با در نظرگیری شاخص احساسات سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 175-204]
 • تحلیل میک مک ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 161-189]
 • تصمیمات خریدوفروش سهام طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 145-171]
 • تلاطم تصادفی بررسی پایداری تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 9-31]

ث

 • ثبات مالی ارزیابی اثر خلق نقدینگی بر سود آوری و ثبات مالی بانک ها [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 51-73]

ج

 • جریان نقد پیش بینی جریان نقد با استفاده از فرایندهای تصادفی پیوسته [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 123-145]
 • جریان‌های نقد آزاد تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 29-48]

چ

 • چولگی منفی بازده سهام تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 29-48]

ح

 • حافظه بلندمدت نوسانات تحلیل رفتار نوسانی بیت کوین و بررسی قابلیت امن و پوششی آن برای سرمایه گذاران ایرانی [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 9-35]

خ

د

 • درماندگی مالی تاثیر اطلاعات سرمایه در گردش در پیش‌بینی درماندگی مالی بر مبنای ترکیب شبکه‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم تجمعی حرکت ذرات [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 75-101]
 • دفتر سفارش بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 9-27]

ر

 • رابطه ریسک-بازده احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 131-160]
 • رابطه میانگین-واریانس احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 131-160]
 • راهبری شرکتی راهبری شرکتی و هزینه نمایندگی (با رویکرد مبتنی بر مدل) و نقش میانجی سیاست‌های مالی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 33-61]
 • رژیم حسابداری تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر معیارهای عملکرد مالی شرکت‌ها در ایران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 69-96]
 • ریسک اعتباری توسعه و تبیین نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها بر اساس مدل‌های هیبریدی فرایادگیر: مطالعه موردی بانک ملت [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 69-94]
 • ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 29-48]
 • ریشه واحد بررسی پایداری تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 9-31]
 • رفتار خریداران ارز ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 161-189]
 • رفتار فروشندگان ارز ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 161-189]
 • رگرسیون ستیغی زمانسنجی بازار با در نظرگیری شاخص احساسات سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 175-204]
 • رگرسیون لجستیک زمانسنجی بازار با در نظرگیری شاخص احساسات سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 175-204]
 • روش تخمین‌زننده گشتاور تعمیم یافته تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 121-145]
 • رویکرد ساختاری-تفسیری ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 161-189]

ز

 • زمان‌سنجی بازار زمانسنجی بازار با در نظرگیری شاخص احساسات سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 175-204]

س

 • سیاستگذاری سیاستگذاری سیستم‌های مالی در شرایط بحران با مدل‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 103-129]
 • سیاست‌های مالی راهبری شرکتی و هزینه نمایندگی (با رویکرد مبتنی بر مدل) و نقش میانجی سیاست‌های مالی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 33-61]
 • سبد میانگین واریانس سبد بهینه نوسانگیری روزانه بر پایه پیش‌بینی بازه‌ای مقدار با رهیافت شبکه‌های عصبی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 103-120]
 • سرمایه در گردش تاثیر اطلاعات سرمایه در گردش در پیش‌بینی درماندگی مالی بر مبنای ترکیب شبکه‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم تجمعی حرکت ذرات [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 75-101]
 • سرمایه‌گذاران حقوقی نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود برای دوره های کوتاه مدت [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 49-68]
 • سودآوری ارزیابی اثر خلق نقدینگی بر سود آوری و ثبات مالی بانک ها [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 51-73]

ش

 • شاخص احساسات بررسی عملکرد قیمتی سهام پس از عرضه ثانویه با در نظر گرفتن احساسات سرمایه‌گذار [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 97-118]
 • شاخص کل قیمت‌های سهام بررسی پایداری تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 9-31]
 • شاخص‌های امکان‌پذیری بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 37-68]
 • شاخص‌های پایداری بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 37-68]
 • شبکه عصبی سبد بهینه نوسانگیری روزانه بر پایه پیش‌بینی بازه‌ای مقدار با رهیافت شبکه‌های عصبی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 103-120]
 • شبکه عصبی مصنوعی سیاستگذاری سیستم‌های مالی در شرایط بحران با مدل‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 103-129]
 • شرکت‌های مواد و محصولات غذایی و آشامیدنی تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 121-145]
 • شهرداری بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 37-68]
 • شیوه تأمین منابع بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 37-68]

ع

 • عدم تقارن رفتاری نوسانات تحلیل رفتار نوسانی بیت کوین و بررسی قابلیت امن و پوششی آن برای سرمایه گذاران ایرانی [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 9-35]
 • عدم نقدشوندگی تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 63-82]
 • عرضه ثانویه سهام بررسی عملکرد قیمتی سهام پس از عرضه ثانویه با در نظر گرفتن احساسات سرمایه‌گذار [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 97-118]
 • عمق بازار بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 9-27]
 • عملکرد قیمتی سهم بررسی عملکرد قیمتی سهام پس از عرضه ثانویه با در نظر گرفتن احساسات سرمایه‌گذار [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 97-118]

ف

 • فاوا تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوسانات بازار بورس در ایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 83-102]
 • فرایندهای تصادفی پیش بینی جریان نقد با استفاده از فرایندهای تصادفی پیوسته [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 123-145]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوسانات بازار بورس در ایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 83-102]

ق

 • قابلیت پناهگاه امن و پوششی تحلیل رفتار نوسانی بیت کوین و بررسی قابلیت امن و پوششی آن برای سرمایه گذاران ایرانی [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 9-35]
 • قیمت‌گذاری اختیار قیمت‌گذاری اختیار گستره بر پایه مدل‌های نرخ بهره لایبور پرش-انتشار [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 35-49]

م

 • مالی رفتاری طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 145-171]
 • مانده نقد پیش بینی جریان نقد با استفاده از فرایندهای تصادفی پیوسته [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 123-145]
 • متغیر‌های کلان اقتصادی تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 63-82]
 • محتوای اطلاعاتی محتوای اطلاعاتی خبر شیوع کووید 19 در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 119-143]
 • محدودیت تعداد سهام بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 147-169]
 • مدل انتقال رژیم مارکوف ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 147-173]
 • مدل‌سازی سیاستگذاری سیستم‌های مالی در شرایط بحران با مدل‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 103-129]
 • مدل‌سازی مالی قیمت‌گذاری اختیار گستره بر پایه مدل‌های نرخ بهره لایبور پرش-انتشار [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 35-49]
 • مدل‌های با ضرایب متغیر در زمان تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 63-82]
 • مشتری بد توسعه و تبیین نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها بر اساس مدل‌های هیبریدی فرایادگیر: مطالعه موردی بانک ملت [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 69-94]
 • مشتری خوب توسعه و تبیین نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها بر اساس مدل‌های هیبریدی فرایادگیر: مطالعه موردی بانک ملت [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 69-94]
 • معیارهای عملکرد مالی تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر معیارهای عملکرد مالی شرکت‌ها در ایران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 69-96]
 • منابع مالی و درآمدی بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 37-68]

ن

 • نابرابری جریان سفارش بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 9-27]
 • ناهنجاری ریسک دنباله چپ توان پیش‌بینی کنندگی ریسک دنباله چپ گذشته در برآورد ریسک دنباله چپ آتی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 9-33]
 • نرخ ارز تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوسانات بازار بورس در ایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 83-102]
 • نرخ بازده دارایی تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 121-145]
 • نظام مدیریت بازار ارز ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 147-173]
 • نوسانات اقتصادی طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 145-171]
 • نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک توان پیش‌بینی کنندگی ریسک دنباله چپ گذشته در برآورد ریسک دنباله چپ آتی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 9-33]
 • نوسان‌گیری سبد بهینه نوسانگیری روزانه بر پایه پیش‌بینی بازه‌ای مقدار با رهیافت شبکه‌های عصبی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 103-120]
 • نوسان‌های بالا به پایین تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 29-48]

و

 • واریانس شرطی احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 131-160]
 • ورود سهام‌داران حقیقی تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 121-145]

ه

 • هزینه نمایندگی راهبری شرکتی و هزینه نمایندگی (با رویکرد مبتنی بر مدل) و نقش میانجی سیاست‌های مالی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 33-61]
 • هموارسازی سود تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 29-48]

ی

 • یادگیری ماشین توسعه و تبیین نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها بر اساس مدل‌های هیبریدی فرایادگیر: مطالعه موردی بانک ملت [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 69-94]