نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثر تمایلاتی پویایی شناسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 101-120]
 • احتمال انتقال تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 31-57]
 • احساسات سرمایه‏ گذاران واکاوی تأثیر احساسات سرمایه ‏گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 9-30]
 • اخلال سیستماتیک بررسی رابطه معامله‌گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 77-99]
 • ارزش بازار برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 33-68]
 • ارزش شرکت تأثیر تجدید ساختار بر ترمیم ساختار مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 147-170]
 • ارزش شرکت تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 9-31]
 • استراتژی اخلالی بررسی رابطه معامله‌گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 77-99]
 • استراتژی‌های معاملاتی بررسی رابطه معامله‌گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 77-99]
 • استراتژی‌های معاملاتی بررسی تأثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 143-164]
 • اعتماد به شهود بررسی تأثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 143-164]
 • اقتصاد مالی تأثیر ارزش‌گذاری نادرست بر بازده سهام؛ کاربردی از الگوی پنج عاملی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 117-142]
 • الگوریتم جست وجوی گرانشی ارزیابی مقایسه‌ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 165-188]
 • انحراف ساختار سرمایه تأثیر تجدید ساختار بر ترمیم ساختار مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 147-170]
 • انحراف ساختار سرمایه تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 9-31]
 • انگیزه احتیاطی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 169-197]

ب

 • بازار اولیه تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 91-116]
 • بازار ثانویه تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 91-116]
 • بازار سهام تهران تأثیر ارزش‌گذاری نادرست بر بازده سهام؛ کاربردی از الگوی پنج عاملی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 117-142]
 • بازده حدی روزانه الگوسازی و مقایسه مدل‌های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 29-50]
 • بازده سهام تأثیر ارزش‌گذاری نادرست بر بازده سهام؛ کاربردی از الگوی پنج عاملی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 117-142]
 • بازده غیر عادی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 169-197]
 • باور اولویت‌بندی باورهای سرمایه‌گذاران و عوامل اثرگذار بر آن باورها در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 9-38]
 • بتا توان توضیحی گشتاورهای سیستماتیک بالاتر در مدل شرطی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 9-28]
 • بعد فنی نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 109-132]
 • بعد نهادی نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 109-132]
 • بی‌قاعدگی‌های قیمت‌گذاری توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 121-145]
 • بورس اوراق بهادار برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 33-68]

پ

 • پرتفوی بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 121-146]
 • پرتفوی برنده بررسی بیش واکنشی سهامداران و مقایسة آن در شرکت‌های کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 59-76]
 • پرتفوی سهام ارزیابی مقایسه‌ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 165-188]
 • پویایی‌شناسی سیستم برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 33-68]

ت

 • تکنیک دیمتل اولویت‌بندی باورهای سرمایه‌گذاران و عوامل اثرگذار بر آن باورها در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 9-38]
 • تنوع‌بخشی بررسی نقش طلا در تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری در سهام [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 81-107]
 • توانایی شناختی بررسی تأثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 143-164]
 • توسعه بازار سرمایه برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 33-68]
 • تئوری مقادیر حدی الگوسازی و مقایسه مدل‌های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 29-50]

ث

 • ثبات پرتفوی ردیاب توسعه معیار پایدار ردیابی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 51-79]

چ

 • چولگی بازده بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 121-146]
 • چولگی سیستماتیک توان توضیحی گشتاورهای سیستماتیک بالاتر در مدل شرطی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 9-28]

ح

 • حاکمیت شرکتی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 169-197]
 • حالات حدی تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 31-57]
 • حباب قیمتی تأثیر ارزش‌گذاری نادرست بر بازده سهام؛ کاربردی از الگوی پنج عاملی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 117-142]
 • حساسیت سرمایه‌گذاری به قیمت تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 91-116]

خ

 • خطای ردیابی توسعه معیار پایدار ردیابی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 51-79]
 • خطای معاملاتی پویایی شناسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 101-120]
 • خطر سقوط قیمت سهام واکاوی تأثیر احساسات سرمایه ‏گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 9-30]

ر

 • ردیابی شاخص توسعه معیار پایدار ردیابی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 51-79]
 • ریسک بررسی نقش طلا در تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری در سهام [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 81-107]
 • ریسک اعتباری- نکول بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر نرخ بازده مورد انتظار در سطح سهام انفرادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 133-168]
 • ریسک پذیری ارایه مدلی برای بررسی تاثیرات ترکیبی ریسک پذیری، ویژگی های فردی و فرهنگی بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 65-90]
 • ریسک سقوط سهام ارتباط ریسک سقوط قیمت سهام و ساختار گزارش‌های مالی شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 39-63]
 • رفتار توده وار ارایه مدلی برای بررسی تاثیرات ترکیبی ریسک پذیری، ویژگی های فردی و فرهنگی بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 65-90]
 • رفتار جمعی توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 121-145]
 • رفتار معامله‌گران بررسی رابطه معامله‌گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 77-99]
 • رگرسیون روباست عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 169-197]
 • روش‌شناسی پرتفوی پژوهی توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 121-145]
 • رویکرد ترکیبی ارزیابی مقایسه‌ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 165-188]

ز

 • زنجیره مارکوف تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 31-57]

س

 • ساختار سرمایه هدف تأثیر تجدید ساختار بر ترمیم ساختار مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 147-170]
 • ساختار سرمایۀ هدف تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 9-31]
 • ساختار گزارش‌های مالی ارتباط ریسک سقوط قیمت سهام و ساختار گزارش‌های مالی شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 39-63]
 • سبد سرمایه‌گذاری بررسی نقش طلا در تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری در سهام [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 81-107]
 • سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بررسی تأثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 143-164]
 • سرمایه‌گذاران خُرد اولویت‌بندی باورهای سرمایه‌گذاران و عوامل اثرگذار بر آن باورها در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 9-38]
 • سودآوری نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 109-132]
 • سوگیری‌های چندگانه پویایی شناسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 101-120]

ش

ع

 • عملکرد بررسی تأثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 143-164]
 • عملکرد شرکت تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 91-116]

ف

 • فاصله تا نکول بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر نرخ بازده مورد انتظار در سطح سهام انفرادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 133-168]
 • فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) اولویت‌بندی باورهای سرمایه‌گذاران و عوامل اثرگذار بر آن باورها در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 9-38]

ق

ک

 • کشیدگی بازده بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 121-146]
 • کشیدگی سیستماتیک توان توضیحی گشتاورهای سیستماتیک بالاتر در مدل شرطی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 9-28]
 • کلیدواژه: رفتار منطقی بورس بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست روندهای معیارهای عملکردی [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 69-96]

م

 • مالی رفتاری توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 121-145]
 • محافظه‌کاری مشروط ارتباط ریسک سقوط قیمت سهام و ساختار گزارش‌های مالی شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 39-63]
 • محتوای اطلاعاتی قیمت سهام تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 91-116]
 • محتوای اطلاعاتی گزارشگری سود سهام بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست روندهای معیارهای عملکردی [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 69-96]
 • مدیریت ریسک بازار الگوسازی و مقایسه مدل‌های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 29-50]
 • مدل کی‌ام‌وی – مرتون بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر نرخ بازده مورد انتظار در سطح سهام انفرادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 133-168]
 • مدل های عاملی تأثیر ارزش‌گذاری نادرست بر بازده سهام؛ کاربردی از الگوی پنج عاملی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 117-142]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 109-132]
 • معیار تسلط تصادفی بررسی نقش طلا در تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری در سهام [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 81-107]
 • معیار کیفیت ردیابی توسعه معیار پایدار ردیابی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 51-79]
 • مومنتوم توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 121-145]

ن

 • نظارت خارجی نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 109-132]
 • نظریه توازن تأثیر تجدید ساختار بر ترمیم ساختار مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 147-170]
 • نظریۀ توازن تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 9-31]
 • نیکویی برازش تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 31-57]
 • نماگری پویایی شناسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 101-120]
 • نوسانات نرخ ارز بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 121-146]

و

 • واکنش منطقی بازار سهام بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست روندهای معیارهای عملکردی [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 69-96]
 • ویژگی های فردی ارایه مدلی برای بررسی تاثیرات ترکیبی ریسک پذیری، ویژگی های فردی و فرهنگی بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 65-90]
 • ویژگی های فرهنگی ارایه مدلی برای بررسی تاثیرات ترکیبی ریسک پذیری، ویژگی های فردی و فرهنگی بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 65-90]

ی

 • یادگیری عمیق ارزیابی مقایسه‌ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 165-188]