نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ازمون علیت تودا و یاماموتو تحلیل شاخص کل با رهیافت آنتروپی [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 159-180]
 • اعتبارات بانکی تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 115-131]
 • اعتبارسنجی متقابل10-تایی پیش‎بینی عملکرد کوتاه‎مدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدل‎های نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 9-27]
 • اهداف استراتژیک طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]

ب

 • بازار سرمایه طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • بازار موازی پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدلهای تغییر پارامتر زمان) [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 61-85]
 • بازده طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • بازده آتی سهام بررسی تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 51-69]
 • بازده اضافی سهام طراحی مدل پیش‌بینی بازده بلندمدت سهام با شبیه‌سازی ناپارامتریک بازده اوراق بدهی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 133-155]
 • بازده اوراق بدهی طراحی مدل پیش‌بینی بازده بلندمدت سهام با شبیه‌سازی ناپارامتریک بازده اوراق بدهی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 133-155]
 • بازده بازار مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای با بازده فازی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 73-96]
 • بازده سهام مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای با بازده فازی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 73-96]
 • بازدهی سهام پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدلهای تغییر پارامتر زمان) [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 61-85]
 • بالابودن رشد فروش بالابودن رشد فروش، رهبری در صنعت و تأثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایه‌گذاری شرکتی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 29-49]
 • بتا مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای با بازده فازی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 73-96]
 • بورس اوراق بهادار تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 97-112]

پ

 • پارامتر متغیر زمان پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدلهای تغییر پارامتر زمان) [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 61-85]
 • پرتفوی ردیاب آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 35-62]
 • پیش‌بینی طراحی مدل پیش‌بینی بازده بلندمدت سهام با شبیه‌سازی ناپارامتریک بازده اوراق بدهی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 133-155]
 • پیش‌بینی طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]

ت

 • تأمین مالی طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]
 • تامین مالی-کیفیت افشاء اطلاعات-رشد شرکت-ساختار مالکیت رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی خارجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش تعدیلگر رشد شرکت و ساختار مالکیت [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 33-60]
 • تخصصی‌شدن بدهی بررسی عوامل موثر بر خط مشی های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 51-72]
 • تصمیم گیری خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 87-103]
 • تغییرات دما آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 35-62]
 • تقسیم سود بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 9-28]

ث

 • ثبات عملکرد بررسی ثبات عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 63-78]

ج

 • جریان های نقد آزاد بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 9-28]

چ

 • چولگی منفی بازده سهام بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 9-28]

خ

 • خط‌مشی‌های بدهی بررسی عوامل موثر بر خط مشی های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 51-72]
 • خوانایی خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 87-103]
 • خودرگرسیون طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • خودرگرسیون میانگین متحرک طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • خود رگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]

د

 • دلفی فازی تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 115-131]

ر

 • ریسک سقوط قیمت سهام بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 9-28]
 • رقابت در بازار محصول بالابودن رشد فروش، رهبری در صنعت و تأثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایه‌گذاری شرکتی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 29-49]
 • رگرسیون فازی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای با بازده فازی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 73-96]
 • رهیافت بیزی تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 97-112]
 • رهبری در صنعت بالابودن رشد فروش، رهبری در صنعت و تأثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایه‌گذاری شرکتی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 29-49]

س

 • سررسید بدهی بررسی عوامل موثر بر خط مشی های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 51-72]
 • سرعت تعدیل اهرم سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 113-134]
 • سرمایه گذاران خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 87-103]
 • سرمایه‌گذاری شرکتی بالابودن رشد فروش، رهبری در صنعت و تأثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایه‌گذاری شرکتی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 29-49]
 • سوگیری بررسی تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 51-69]

ش

 • شاخص کل- آنتروپی چند مقیاسی شانون تحلیل شاخص کل با رهیافت آنتروپی [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 159-180]
 • شبکه فراگیر قرض الحسنه(شفق) تبیین نقش سیستم یکپارچه پولی- بانکی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 153-176]
 • شبیه‌سازی ناپارامتریک طراحی مدل پیش‌بینی بازده بلندمدت سهام با شبیه‌سازی ناپارامتریک بازده اوراق بدهی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 133-155]
 • شرکت تأمین سرمایه طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]
 • شفافیت تبیین نقش سیستم یکپارچه پولی- بانکی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 153-176]
 • شفافیت خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 87-103]

ص

 • صندوق‌ سرمایه‌گذاری مشترک بررسی ثبات عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 63-78]
 • صندوق قرض الحسنه تبیین نقش سیستم یکپارچه پولی- بانکی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 153-176]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 9-28]
 • عرضه عمومی اولیه پیش‎بینی عملکرد کوتاه‎مدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدل‎های نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 9-27]
 • علّیت گرنجردرواریانس شرطی تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 97-112]
 • عملکرد کوتاه‎مدت IPO پیش‎بینی عملکرد کوتاه‎مدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدل‎های نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 9-27]

ق

 • قیمت نفت پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدلهای تغییر پارامتر زمان) [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 61-85]

ک

 • کارت امتیازی متوازن طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]
 • کلید واژه ها: سیستم یکپارچه پولی- بانکی تبیین نقش سیستم یکپارچه پولی- بانکی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 153-176]
 • کوته ­بینی مدیران بررسی تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 51-69]

گ

 • گرانولیته بدهی بررسی عوامل موثر بر خط مشی های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 51-72]

م

 • میانگین متحرک طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • محیط های اعتباری تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 115-131]
 • مدل پویای کسری سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 113-134]
 • مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای با بازده فازی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 73-96]
 • مدل‎های طبقه‎بندی پیش‎بینی عملکرد کوتاه‎مدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدل‎های نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 9-27]
 • معیار عملکرد ضد دستکاری بررسی ثبات عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 63-78]
 • مقایسه مدل های قیمت گذاری آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 35-62]
 • موسسات مالی طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]

ن

 • نرخ ارز پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدلهای تغییر پارامتر زمان) [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 61-85]
 • نسبت بخت‌ها تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 97-112]
 • نسبت بدهی بررسی عوامل موثر بر خط مشی های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 51-72]
 • نظریه توازن سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 113-134]
 • نظریه سلسله‌مراتب سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 113-134]
 • نظریه موقعیت‌سنجی بازار سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 113-134]
 • نقشه راهبردی طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]

ه