نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثر متقابل هم‌زمان انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 9-32]
 • ادغام بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 67-84]
 • ارزیابی عملکرد- مالی رفتاری شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 139-164]
 • ارزش پولی کارکنان بررسی تأثیر استقرار نظام ارزشیابی پولی بر عملکرد کارکنان در شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 9-30]
 • ارزش در معرض ریسک شرطی کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 85-104]
 • ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 115-138]
 • استانداردهای حسابرسی بررسی و تطبیق میزان دقت نتایج حاصل از مدل‌های «بنیش» و «تعدیل‌شده بنیش» بر اساس‌ محیط اقتصادی ایران در کشف و افشای گزارش‌گری مالی متقلبانه [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 105-124]
 • اعلامیه‌های تعدیل سود فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 31-48]
 • افشاء اطلاعات بررسی و تطبیق میزان دقت نتایج حاصل از مدل‌های «بنیش» و «تعدیل‌شده بنیش» بر اساس‌ محیط اقتصادی ایران در کشف و افشای گزارش‌گری مالی متقلبانه [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 105-124]
 • الگوریتم پرندگان" بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم چرخه‌ آب (WCA) [دوره 7، شماره 20، 1396، صفحه 9-32]
 • انتخاب حسابرس تحلیل اثر تعدیلی متغیرهای مالی بر رابطه بین رفتار مدیریت در ارائه سود و شاخص های حسابرسی: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 75-98]
 • انتخاب ویژگی پیش‌بینی روند قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تعدیل‌یافته همراه با انتخاب ویژگی هیبرید [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 69-86]
 • انتقال نوسان بین بازاری انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 9-32]
 • اندازه بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 49-68]

ب

 • بازار سرمایه برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 27-50]
 • بازده بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 125-145]
 • بازده غیرعادی فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 31-48]
 • بازده غیرنرمال الگوی برگشت قیمت بلندمدت سهام: شواهدی از پرتفوی‌پژوهی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 51-66]
 • بردار خودرگرسیون ساختاری انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 9-32]
 • برگشت قیمت بلندمدت الگوی برگشت قیمت بلندمدت سهام: شواهدی از پرتفوی‌پژوهی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 51-66]
 • بزرگ‌ترین سهام‌دار ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 113-126]
 • به موقع بودن سود ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 113-126]
 • بهینه‌سازی پایدار بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 125-145]
 • بورس اوراق بهادار تهران فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 31-48]
 • بورس اوراق بهادار تهران مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 115-138]

پ

 • پرتفوی‌پژوهی الگوی برگشت قیمت بلندمدت سهام: شواهدی از پرتفوی‌پژوهی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 51-66]
 • پیش‌بینی روند پیش‌بینی روند قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تعدیل‌یافته همراه با انتخاب ویژگی هیبرید [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 69-86]
 • پویای‌شناسی سیستمی برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 27-50]

ت

 • تغییرات اقتصادی تغییر کیفیت سود شرکت‌ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه‏های حسابداری [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 127-145]
 • تغییر رویه‏های حسابداری تغییر کیفیت سود شرکت‌ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه‏های حسابداری [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 127-145]
 • تقلب بررسی و تطبیق میزان دقت نتایج حاصل از مدل‌های «بنیش» و «تعدیل‌شده بنیش» بر اساس‌ محیط اقتصادی ایران در کشف و افشای گزارش‌گری مالی متقلبانه [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 105-124]
 • تمرکز مالکیت ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 113-126]
 • تنوع کسب‌وکار تأثیر تنوع کسب‌وکار بر ارزش بنگاه؛ شواهدی از صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 33-50]
 • توسعه- شرکت های نوپا- ایران دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران [دوره 7، شماره 20، 1396، صفحه 133-151]

ج

 • جریان نقدی آزاد- تنوع بخشی- عملکرد- پانل دیتا بررسی رابطه جریان نقدی آزاد و تنوع بخشی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت دارو) [دوره 7، شماره 20، 1396، صفحه 33-53]
 • جریان نقدی عملیاتی بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 49-68]

ح

 • حاکمیت شرکتی ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 113-126]
 • حسابداری سرمایه انسانی بررسی تأثیر استقرار نظام ارزشیابی پولی بر عملکرد کارکنان در شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 9-30]
 • حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 49-68]

خ

 • خرید بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 67-84]

ر

 • ریزش قیمت سهام قیمت‌گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 87-111]
 • ریسک بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 125-145]
 • رفتار مدیریت در ارائه سود تحلیل اثر تعدیلی متغیرهای مالی بر رابطه بین رفتار مدیریت در ارائه سود و شاخص های حسابرسی: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 75-98]
 • رویداد پژوهی فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 31-48]
 • رویکرد آمیخته اکتشافی شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 139-164]

س

 • سبد سهام بهینه کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 85-104]
 • سرمایه گذاری ریسک پذیر- عوامل موثر دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران [دوره 7، شماره 20، 1396، صفحه 133-151]

ش

 • شاخص قیمت سهام برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 27-50]
 • شاخص های حسابرسی تحلیل اثر تعدیلی متغیرهای مالی بر رابطه بین رفتار مدیریت در ارائه سود و شاخص های حسابرسی: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 75-98]
 • شاخص هرفیندال تأثیر تنوع کسب‌وکار بر ارزش بنگاه؛ شواهدی از صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 33-50]

ص

 • صرف تنوع تأثیر تنوع کسب‌وکار بر ارزش بنگاه؛ شواهدی از صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 33-50]
 • صرف سهام –معما- تهران تحلیل معمای صرف سهام و بررسی مشکلات تخمین ضریب ریسک‌گریزی در بازار سهام تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 51-74]
 • صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 139-164]

ع

 • عدم شفافیت مالی قیمت‌گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 87-111]
 • عملکرد کارکنان بررسی تأثیر استقرار نظام ارزشیابی پولی بر عملکرد کارکنان در شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 9-30]

ف

 • فرا واکنش فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 31-48]
 • فرصت‌های سرمایه‌گذاری بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 49-68]

ق

 • قیمت سهم پیش‌بینی روند قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تعدیل‌یافته همراه با انتخاب ویژگی هیبرید [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 69-86]
 • قیمت‌گذاری بیش از اندازه قیمت‌گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 87-111]
 • قیمت نفت برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 27-50]

ک

 • کسر تنوع تأثیر تنوع کسب‌وکار بر ارزش بنگاه؛ شواهدی از صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 33-50]
 • کیفیت سود در طول زمان تغییر کیفیت سود شرکت‌ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه‏های حسابداری [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 127-145]

گ

 • گزارشگری مالی متقلبانه بررسی و تطبیق میزان دقت نتایج حاصل از مدل‌های «بنیش» و «تعدیل‌شده بنیش» بر اساس‌ محیط اقتصادی ایران در کشف و افشای گزارش‌گری مالی متقلبانه [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 105-124]

م

 • ماشین بردار پشتیبان پیش‌بینی روند قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تعدیل‌یافته همراه با انتخاب ویژگی هیبرید [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 69-86]
 • متنوع‌سازی بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 67-84]
 • مدیر سرمایه‌گذاری شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 139-164]
 • مدل ارزشگذاری اوهلسون مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 115-138]
 • مدل تک‌عاملی بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 125-145]
 • مدل چهار عاملی الگوی برگشت قیمت بلندمدت سهام: شواهدی از پرتفوی‌پژوهی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 51-66]
 • مدل های مبتنی بر بازار مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 115-138]
 • مرز کارا کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 85-104]
 • مسئولیت پذیری اجتماعی-ارزش افزوده بازار- عملکرد مالی بررسی اثر میانجی عملکرد مالی بر رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 20، 1396، صفحه 97-114]

ن

 • ناهمسانی واریانس انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 9-32]
 • نسبت شارپ بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 125-145]
 • نقطه شکست بازار کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 85-104]

و

 • واگذاری و ارزش‌گذاری بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 67-84]

ه

 • هم‌افزایی بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 67-84]