نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتحاد راهبردی روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • ادغام عمودی روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • ارزش افزودة اقتصادی (EVA) ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • ارزش بازار ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • ارزش در معرض ریسک بررسی تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 109-133]
 • اعتماد اجتماعی سرمایة اجتماعی و مدیریت سود [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 13-26]
 • افشا تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 47-68]
 • الگوریتم ژنتیک پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 27-40]
 • اندازه شرکت بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 91-114]

ب

 • بازار بورس اوراق بهادار مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 133-158]
 • بازده بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 29-45]
 • بازده سهام تأثیر عوامل سودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام )مدل پنج [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 53-78]
 • بازده سهام بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 9-26]
 • بانکداری بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 134-158]
 • بورس اوراق بهادارتهران بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 69-94]

پ

 • پایایی بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 29-45]
 • پرتفوی مصارف بانکی بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 134-158]
 • پرتفوی منابع بانکی بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 134-158]
 • پیش‌بینی تقلب مالی پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی با استفاده از نسبت‌های مالی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 64-80]
 • پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 27-40]

ت

 • تأثیرات اجتماعی فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • تامین مالی پروژه‌محور روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • تامین مالی شرکتی روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • تحمل ریسک فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • تصحیح خطای برداری بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 29-45]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 129-145]
 • تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 69-94]

ج

 • جریان نقدی آزاد بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • جریان نقدی آزاد (FCF) ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • جریان نقدی عملیاتی (CFO) ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]

چ

 • چرخة عمر شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باتوجه به چرخة عمر بنگاه [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 79-90]

ح

 • حاکمیت پروژه روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • حجم معاملات بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • حجم معاملات فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]

خ

 • خود دیده‌بانی فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 133-158]

د

 • داده‌کاوی مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 133-158]
 • درصد روزهای معاملاتی بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • دفعات معاملات فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • دوره تبدیل وجه نقد بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 91-114]

ر

 • رتبه‌بندی به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 129-145]
 • ریسک نامطلوب بررسی تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 109-133]
 • ریسک نقدشوندگی بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 9-26]
 • رضایت سرمایه‏‏گذاران بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 69-94]
 • رفتار سرمایه‏گذاران بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 69-94]
 • روش‌های تأمین مالی شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باتوجه به چرخة عمر بنگاه [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 79-90]

ز

 • زنجیره مارکوف پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 27-40]

س

 • سری‌زمانی مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 133-158]
 • سرمایة اجتماعی سرمایة اجتماعی و مدیریت سود [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 13-26]
 • سرمایهگذاری تأثیر عوامل سودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام )مدل پنج [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 53-78]
 • سودآوری تأثیر عوامل سودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام )مدل پنج [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 53-78]
 • سود خالص (NI) ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]

ش

 • شرکت‌های خانوادگی بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • شرکت‌های غیرخانوادگی بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • شکاف قیمتی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 41-63]

ص

 • صنعت مواد غذایی و آشامیدنی به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 129-145]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 41-63]
 • علّیت بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 29-45]
 • عمق بازار تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 41-63]
 • عملکرد مالی به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 129-145]
 • عملکرد معاملاتی فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]

ف

 • فرااعتمادی فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]

ق

 • قیمت تمام‌شدة پول بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 134-158]

ک

 • کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باتوجه به چرخة عمر بنگاه [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 79-90]
 • کیفیت افشا تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 47-68]
 • کیفیت بازار سهام تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 41-63]

گ

 • گردش معاملات بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • گزارش حسابرس مستقل پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی با استفاده از نسبت‌های مالی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 64-80]

م

 • مالی رفتاری فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • متغیرهای غیرمالی تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 47-68]
 • متغیرهای مالی تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 47-68]
 • متنوع‌سازی بررسی تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 109-133]
 • محتوای اطلاعاتی فزآینده ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • محتوای اطلاعاتی نسبی ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • مدیریت ریسک بررسی تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 109-133]
 • مدیریت سود سرمایة اجتماعی و مدیریت سود [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 13-26]
 • مدل‏یابی معادلات ساختاری بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 69-94]
 • مدل مارکوف پنهان پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 27-40]
 • مشارکت اجتماعی سرمایة اجتماعی و مدیریت سود [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 13-26]
 • مشکل امتناع روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]

ن

 • نسبت آنی بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 91-114]
 • نسبت بدهی بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 91-114]
 • نسبت سودآوری بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 91-114]
 • نسبت‌های مالی پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی با استفاده از نسبت‌های مالی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 64-80]
 • نقدشوندگی بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • نقدشوندگی سهام بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 9-26]

ه

 • هزینه‌های نمایندگی بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • هم‌جمعی بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 29-45]
 • هم‌حرکتی مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 133-158]