نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثر گرایشی بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • ارتباط ارزشی بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • ارزش سهام شرکت ها بررسی رابطة بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهامشرکتها [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • افشای اجباری بررسی رابطة بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهامشرکتها [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • افشای اختیاری بررسی رابطة بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهامشرکتها [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • اقلام تعهدی شرکت بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • اقلام تعهدی صنعت بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • الگوی تصحیح خطای برداری تبیین و تحلیل رابطة علّی موجود بین عوامل کلان اقتصادی باشاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]

ب

 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهامشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]

ج

 • جریان های نقدی شرکت بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • جریان های نقدی صنعت بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1391]

ح

 • حجم معاملات نقدشوندگی بازار سهام، ویژگیهای شرکت و میزان سودتقسیمی [دوره 2، شماره 5، 1391]

د

 • داده های ترکیبی بررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهامشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • دورة نگهداری سهام عادی بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]

ر

 • ریسک نامطلوب ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمایه گذاریپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • روزهای معاملاتی نقدشوندگی بازار سهام، ویژگیهای شرکت و میزان سودتقسیمی [دوره 2، شماره 5، 1391]

ش

ع

 • عدم نقدشوندگی بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]

ق

 • قدرت بازار محصول بررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهامشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]

م

 • مالی رفتاری بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • متغیرهای کلان اقتصادی تبیین و تحلیل رابطة علّی موجود بین عوامل کلان اقتصادی باشاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • میزان تقسیم سود نقدشوندگی بازار سهام، ویژگیهای شرکت و میزان سودتقسیمی [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • معادلات همزمان بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • معیارامگا ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمایه گذاریپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • معیار پتانسیل مطلوب ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمایه گذاریپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • معیار سورتینو ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمایه گذاریپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]

ن

 • نقدشوندگی سهام بررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهامشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]

و

 • ویژگیهای شرکت نقدشوندگی بازار سهام، ویژگیهای شرکت و میزان سودتقسیمی [دوره 2، شماره 5، 1391]

ی

 • یوهانسون یوسیلیوس تبیین و تحلیل رابطة علّی موجود بین عوامل کلان اقتصادی باشاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]