نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثر گرایشی بررسی تأثیر ویژگی های توزیع آماری قیمت های مرجع بر رویبازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادارتهران با استفاده از AHP فازی و TOPSIS [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • ارزش ایجادشده برای سهامداران ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجادشده برای سهامداران بااستفاده از الگوی سرمایه فکری و سود مازاد [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • ارزش افزوده اقتصادی ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش ایجاد شده برای سهام داران (CSV) [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجادشده برای سهامداران بااستفاده از الگوی سرمایه فکری و سود مازاد [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • ارزش بازار شرکت بررسی نقش اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینیارزش بازار شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • ارزش گذاری استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • افشا اطلاعات تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • اقلام تعهدی تأثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • الگوی ارزش نامشهود محاسبه شده ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجادشده برای سهامداران بااستفاده از الگوی سرمایه فکری و سود مازاد [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • الگوی پالیک ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجادشده برای سهامداران بااستفاده از الگوی سرمایه فکری و سود مازاد [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • الگوریتم C5.0 تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • الگوریتم شبیه سازی بازپخت بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرضریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده ازالگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • الگوهای ارزیابی تأثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • اندازه شرکت بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی بنگاه ها [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • اهرم عملیات بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی بنگاه ها [دوره 1، شماره 4، 1390]

ب

 • بازار بورس اوراق بهادار طراحی الگوی پذیرش معامله الکترونیکی سهام به وسیلهسرمایه گذاران حقیقی شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بازار سرمایه بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بازارگردان بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بازارگردانی بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بازده مورد انتظار بررسی تأثیر ویژگی های توزیع آماری قیمت های مرجع بر رویبازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • بازده مورد انتظار هر سهم بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • بتای مشروط رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • بیع دین به دین معاملات سفته بازی در بازارآتی و انطباق آن با موازین اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • بهینه سازی پرتفوی استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • بهینه سازی پورتفوی بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرضریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده ازالگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • بورس اوراق بهادار بررسی تحلیلی فرصتها و تهدیدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • بورس اوراق بهادار بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بورس اوراق بهادار تهران تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی [دوره 1، شماره 2، 1390]

پ

 • پذیرش فناوری طراحی الگوی پذیرش معامله الکترونیکی سهام به وسیلهسرمایه گذاران حقیقی شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • پرتفوی ارزشی رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • پرتفوی رشدی رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • پیش بینی قیمت سهام تأثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • پیشنهادی خرید و فروش بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]

ت

 • تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • تسری نوسانها بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • تصمیمگیری چندمعیاره تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازی سهام با استفاده از فرایندتحلیل شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • تغییرات پیش بینی نشده متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • تغییر مدیریت و اقلام تعهدی اختیاری بررسی تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • تفکیک سود تأثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • تهدید بررسی تحلیلی فرصتها و تهدیدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • توزیع قیمت مرجع بررسی تأثیر ویژگی های توزیع آماری قیمت های مرجع بر رویبازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • تئوری قیمت گذاری آربیتراژ بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]

ج

 • جریان نقدی تأثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • جزء تعهدی سود عملیاتی بررسی نقش اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینیارزش بازار شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • جزء نقدی سود عملیاتی بررسی نقش اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینیارزش بازار شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • جهانی شدن بررسی تحلیلی فرصتها و تهدیدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]

ح

 • حاکمیت شرکتی تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • حاکمیت شرکتی بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • حجم مبنا بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • حد نوسان قیمت بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • حسابداری مالی بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حسابداری مدیریت بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حسابرسی بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حساسیت سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی [دوره 1، شماره 1، 1390]

د

 • داده کاوی تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • داده های تابلویی بررسی نقش اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینیارزش بازار شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • دانش بازاریابی بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • درصد عرضة عمومی اولیه بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکتهای تازهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • درصد مالکیت سهام داران نهادی ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش ایجاد شده برای سهام داران (CSV) [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • درصد مالکیت مدیران ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش ایجاد شده برای سهام داران (CSV) [دوره 1، شماره 4، 1390]

ر

 • رابطه در گذر زمان رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • رشد درآمد بررسی رابطه بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد باکیفیت سود شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • روش تصمیم گیری تاپسیس اولویت بندی روشهای تأمین مالی پروژههای پالایشگاهی ایران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • روش سود باقی مانده استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • روشهای تأمین مالی اولویت بندی روشهای تأمین مالی پروژههای پالایشگاهی ایران [دوره 1، شماره 3، 1390]

س

 • ساختار دارایی ها بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی بنگاه ها [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • ساختار مالی بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی بنگاه ها [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • ساختار مالکیت ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش ایجاد شده برای سهام داران (CSV) [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • سرمایه انسانی بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • سرمایه ساختاری بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • سرمایهفیزیکی بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • سرمایه فکری بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • سرمایه گذاران . PT/MA بررسی تأثیر ویژگی های توزیع آماری قیمت های مرجع بر رویبازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • سفته بازی معاملات سفته بازی در بازارآتی و انطباق آن با موازین اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • سود بررسی رابطه بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد باکیفیت سود شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • سودآوری بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • سودآوری بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی بنگاه ها [دوره 1، شماره 4، 1390]

ش

 • شرکتهای کارگزاری ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادارتهران با استفاده از AHP فازی و TOPSIS [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • شکاف قیمت بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]

ص

 • صرف ریسک بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • صنایع پاییندستی اولویت بندی روشهای تأمین مالی پروژههای پالایشگاهی ایران [دوره 1، شماره 3، 1390]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • عرضة عمومی اولیه بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکتهای تازهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • عکس العمل بیش از اندازه بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1390]

غ

 • غربال سهام تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازی سهام با استفاده از فرایندتحلیل شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1390]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادارتهران با استفاده از AHP فازی و TOPSIS [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • فرایند تحلیل شبکهای تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازی سهام با استفاده از فرایندتحلیل شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • فرصت بررسی تحلیلی فرصتها و تهدیدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • فعالیتهای مالی بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]

ق

 • قراردادهای آتی معاملات سفته بازی در بازارآتی و انطباق آن با موازین اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390]

ک

 • کیفیت سود بررسی رابطه بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد باکیفیت سود شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • کواریانس مشروط رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) [دوره 1، شماره 2، 1390]

م

 • محدودیتهای مالی بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • مداخله در معاملات بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • مدیریت ریسک بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرضریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده ازالگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • مدیریت سود بررسی تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • مرز کارا استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • مرزهای کارا بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرضریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده ازالگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • مشکلات نمایندگی بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • معیارهای انتخاب روش تأمین مالی اولویت بندی روشهای تأمین مالی پروژههای پالایشگاهی ایران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • معامله الکترونیکی سهام طراحی الگوی پذیرش معامله الکترونیکی سهام به وسیلهسرمایه گذاران حقیقی شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • منطق فازی بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • منطق فازی ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادارتهران با استفاده از AHP فازی و TOPSIS [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • مؤسسات کارگزاری بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]

ن

 • نسبت اهرمی بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکتهای تازهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • نسبت قیمت به درآمد بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکتهای تازهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • نسبت های مالی تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازی سهام با استفاده از فرایندتحلیل شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • نظریه مجموعه های فازی بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • نقدشونگی بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • نقدینگی بازار بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]

و