کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1390

امین رضا کمالیان؛ علی اکبر نیک نفس؛ امید افشاری زاده؛ رضا غلامعلی پور