اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دانا, ناهید, *** کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
دانائی, ابوالفضل, * استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (نویسنده مسئول).
داهی, فرزاد, . کارشناس ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند )نویسنده مسئول(.
داوديان, امیرحسین, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
داوری, مهدی, *** دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
دری نوکورانی, مریم, کارشناس ارشد مدیریت مالی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند (نویسنده مسئول).
دلشاد, افسانه, ** دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس بین‌الملل کیش).
دولو, مریم, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
دولو, مریم, استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
دولّو, مريم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 10 (10)