اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ب

باجلان, سعید, استادیارگروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
باجلان, سعید, استادیار، دانشگاه تهران.
بادآور نهندي, یونس, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
باغجری, محمود, * دکترای اقتصاد مالی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی.
بختیاری, بردیار, 2. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول).
بدری, احمد, دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
برادران حسنزاده, رسول, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
بولو, قاسم, ** دانشیار مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
بیات, علی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)
بیات, مرضیه, ***** دانش آموحته دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی (نویسنده مسئول).
بیگدلی ضیایی, محمد تقی, * استادیار، دانشگاه خوارزمی.

1 - 11 (11)