جزئیات نویسندگان

احمدپور, کبری, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 2, شماره 1: بهار 1391 - علوم اجتماعی و رفتاری
    بررسي تأثیر ويژگي های توزيع آماری قیمت های مرجع بر رویبازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران
    چکیده  PDF