جزئیات نویسندگان

الهائی سحر, مهدی, ** دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز