جزئیات نویسندگان

اسلامي بیدگلي, غلامرضا, دانشگاه تهران, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 2, شماره 2: تابستان 1391 - علوم اجتماعی و رفتاری
    ارزيابي عملکرد مديريت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمايه گذاریپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
    چکیده  PDF