جزئیات نویسندگان

اربابيان, علي اكبر, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 1, شماره 2: تابستان 1390 - علوم اجتماعی و رفتاری
    بررسي نقش اجزاي نقدي و تعهدي سود عملياتي در پيش بينيارزش بازار شركت هاي پذيرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
    چکیده  PDF