جزئیات نویسندگان

اسلامی بیدگلی, سعید, استادیار مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی.

  • دوره 6, شماره 2: تابستان 1395 - مقالات
    رابطه حجم معاملات و اجزاي آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل
    چکیده  PDF