جزئیات نویسندگان

امرایی, حافظ, ** دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول).

  • دوره 5, شماره 3: پاییز 1394 - مقالات
    بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
    چکیده  PDF