دوره 1, شماره 3

پاییز 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

در زمينه آثار استفاده از حد نوسان قيمت سهام تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلف انجام شده است،اما نتايج اين تحقيقات يكسان نيست. به عبارت ديگر، محققان درباره اعمال حد نوسان قيمت سهام نظريات متفاوتي دارند و تاكنون آثار مثبت يا منفي ناشي از اعمال حد نوسان قيمت سهام به طور قطعي به اثبات نرسيده است. حاميان اعمال حد نوسان قيمت سهام ادعا مي كنند كه اعمال اين محدوديت ها باعث كاهش نوسان پذيري قيمت سهام ميشود، با عكس العمل بيش از اندازه سهامداران مقابله مي نمايد و در انجام معاملات مداخله نمي كند. در مقابل منتقدان ادعا مي كنند كه حد نوسان قيمت سهام باعث نوسان بيشتر قيمت سهام در روزهاي آتي ميشود )فرضيه تسري نوسانها(، از رسيدن قيمت سهام به سطح تعادلي ممانعت به عمل مي آورد )فرضيه تأخير در رسيدن به قيمت واقعي(، باعث عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران مي شود )فرضيه عكس العمل بيش از اندازه( و به واسطه محدود كردن قيمت سهام، در انجام معاملات مداخله مي نمايد )فرضيه مداخله در معامات). انجام آزمون هاي آماري در بورس اوراق بهادار تهران نشان داد كه حد نوسان قيمت سهام حداقل باعث به وجود آمدن تسري نوسان ها و تأخير در رسيدن به قيمت واقعي شده، اما باعث عكس العمل بيش از اندازه و همچنين مداخله در معاملات نشده است.
رسول اسكندري
PDF
در محيط رقابتی امروز، ارزيابی مناسب عملکرد شرکتها نه فقط موضوعی مهم و حیاتی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد، بلکه برای شرکتهايی که در همان بخش کار می کنند نيز از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. همچنين ارزيابی عملکرد وتعيين ميزان رقابت پذير شرکت ها به توسعه بخش نيز کمک می کند. هدف اين مطالعه آن است ک عملکرد مالی شرکتها کارگزار بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزيابی قرار دهد. در اين پژوهش، از روشهای AHP فازی و TOPSIS به منظور ارزيابی عملکرد شرکت های کارگزاری بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است. پژوهش حاضر شامل استفاده از 5 معيار اصلی نقدينگی، سودآور ، امنيت، کارايی و رشد و 19 معيار فرعی در فرايند ارزيابی شرکتهای کارگزاری است. از ميان شرکت های کارگزاری بورس و اوراق بهادار تهران که در سال 87 فعال و صورت های مالی اين شرکتها در دسترس بودند، تعداد 39 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و مورد ارزيابی و رتبه بندی قرار گرقتند. بدين منظور، پس از آنکه وزن معيارها با استفاده از نظرات متخصصان و استفاده از روش AHPفازی محاسبه شد، با استفاده از نبستهای مالی شرکت های کارگزاری و بهره گيری از روش TOPSIS ، شرکت های مزبور مورد ارزيابی و رتبه بندی قرار گرقتند.
محمد جواد شيخ, سعيد خدامرادي, محمد جليل زاده
PDF
در اين مقاله با بررسی روشهای تأمين مالی به کارگرفته شده در پروژه های حوزه انرژی و با بهره گيری از نظر خبرگان، نسبت به انتخاب روشهای مناسب برای پروژه های پالايشگاهی ايران اقدام شده است. سپس به منظور حفظ يک رويکرد مشخص در تعيين معيارهای مؤثر بر تصميم انتخاب روش تأمين مالی، با مرور متون مربوط به سرمايه گذاری در پروژه ها، بهخصوص پروژه های انرژی، نسبت به انتخاب اين معيارها اقدام شده است. در ادامه، اوزان معيارهای مؤثر بر تصميم انتخاب روش تأمين مالی از طريق روش آنتروپی تعيين و روشهای تأمين مالی پيش گفته از طريق معيارهای مؤثر بر تصميم انتخاب روش تأمين مالی و با استفاده از نظر خبرگان و با بهره گيری از روش تصميم گيری تاپسيس، برای شناسايی روشهای مناسب جهت تأمين مالی پروژه های پالايشگاهی، رتبه بندی شده اند. نتايج حاصل از روش تصميم گيری تاپسيس، سه روش تأمين مالی مشارکت در سود، روشهای BOT و مشارکت در توليد را به عنوان روشهای مناسبی برای تأمين مالی پروژه های پالايشگاهی ايران بر اساس معيارهای معرفی شده شناسايی کرد.
سید محمود حسیني, امیرحسین داوديان
PDF
در پژوهش حاضر از برآوردهای ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت های عضو نمونه آماری برای تعيين تأثير تفکيک سود در توانايی پيش بينی ارزش حقوق صاحبان سهام استفاده شده است در اين پژوهش سه سطح از تفکيک سود؛ سود کل، جريان نقدی و مجموع اقلام تعهدی، و جريان نقدی و چهار جزء اصلی اقلام تعهدی در نظر گرفته شده است برای آزمون فرضيه های پژوهش از مقايسه ميانگين های )ميانه های( قدر مطلق خطای پيش بينی و مجذور خطای پيش بينی استفاده شده است جامعه آماری اين پژوهش تعداد 001 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با در نظر گرفتن ويژگی هايی برگزيده شده اند داده های استفاده شده در اين پژوهش پس از انجام محاسبات و آماده سازی در صفحه گسترده نرم افزار اکسل، به کمک نرم افزار SPSS نسخه 11 مورد تجزيه و تحليل نهايی قرار گرفته اند بر اساس برآوردهای به عمل آمده، کاهش هايی در خطاهای پيش بينی به هننام تفکيک سود به جريان نقدی و مجموع اقلام تعهدی مشاهده شد اين کاهش ها هننامی که سود به جريان نقدی و چهار جزء اصلی اقلام تعهدی تفکيک می شود به کمترين مقدار میرسد
عبدالرضا محسني, محمد قسیم عثماني, حسین کرباسي يزدي
PDF
يکی از کارکردهای سيستم های بازارگردانی در اکثر بازارهای مالی دنيا، افزايش نقدشونگی سهام است. بررسی اين موضوع در بورس اوراق بهادار تهران تاکنون انجام نشده است. در اين مقاله با استفاده از چند شاخص معتبر نقدشونگی، به بررسی آثار بازارگردانی روی نقدشونگی سهام پرداخته شده است . در ادامه نيز سودآوری اين فعاليت برای بازارگردانها مورد بررسی قرار گرفته است. يافته های اين تحقي نشان می دهد که بازارگردانی تأثيری بر افزايش نقدشونگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران نداشته است. همچنين، يافته های تحقي حاکی از اين است که بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران سودآور نبوده است.
محمد اسماعيل فدائي نژاد, مجتبي كامل نيا
PDF
هدف از تحقيق حاضر بررسي سطح استفاده از دانش بازاريابي در بازار سرمايه كشور، شناخت دلايل كمبود استفاده از دانش بازاريابي توسط فعالان مالي )واسطه هاي مالي، مؤسسات كارگزاري و غيره(، تطبيق فعاليت هاي بازاريابي با فعاليت هاي مالي كارگزاران رسمي بورس اوراق بهادار تهران، كمک به ورود دانش بازاريابي به حوزه بازار سرمايه، رونق سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران و در نهايت ارائه الگو بازاريابي مالي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نتايج به دست آمده در تحقيق است. روش اصلي تحقيق حاضر روش توصيفي پيمايشي )زمينه يابي( است. جامعه آماري كليه نهادهاي مالي فعال در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد بررسي مؤسسات كارگزاري رسمي بورس اوراق بهادار و همچنين كليه مؤسسات كارگزاري منطقه اي در پايان خرداد ماه سال 1388 است. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه در دوره مورد بررسي سيستم بازاريابي رايج در شركت هاي كارگزاري سيستم سنتي، بدون توجه به معيارهاي مدرن بازاريابي مالي در زمينه هاي اطلاع رساني و تعيين قيمت سهام، خدمات الكترونيكي تحت وب خريد و فروش سهام، خدمات تحليل گري مالي و تشويق شركت هاي بزرگ در ورود به بورس است.
مهرداد عليپور, سيد جلال صادقي شريف
PDF
در اين مطالعه می کوشيم راهکارهاي لازم براي توسعه فرهنگ خريد اينترنتی سهام به منظور دستيابی به بهره وري در بازار سرمايه و به تبع آن بهره وري بخش خدمات و در نهایت افزایش بهره وری در کشور شناسایی شود. در این پژوهش با ترکیب الگوهای انتشار نوآوری و پذیرش فناوری و تلفیق آن با ابعاد خرید اینترنتی، سعی می شود عوامل مؤثر بر ارتقای پذیرش معامله الکترونیکی سهام توسط سرمایه گذاران حقیقی، شناسایی شود. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه به بررسی یک نمونه 300 تایی از سرمایه گذاران حقیقی در سطح شهر اصفهان پرداخته و بر اساس ادبیات پژوهش، الگویی برای نشان دادن تأثیر عوامل طراحی شد. سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل الگوی مذکور مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، مشخص شد که بین سهولت درک شده، سودمندی درک شده، ریسک درک شده، نوجویی و کارایی بازار با تمایل به استفاده از معامله الکترونیکی سهام رابطه وجود دارد. در الگوی مورد بررسی مقدار شاخص های برازش ( 92/0= GFI و 91/0= AGFI) نشان دهنده ی مناسب بودن الگو است.
سعید فتحي, علي شائمي, المیرا مکینیان, حسن قرباني
PDF