دوره 1, شماره 1

بهار 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر محدود یت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان ها نقدی شرکت ها می پردازد از این رهگذر می کوشد تا با فراهم آوردن شواهدی تجربی از داده های تلفيقی 275 شرکت پذيرفته شده در بورس تهران، ادبیات موضوعی موجود در اين حوزه را توسعه دهد اطلاعات نمونه تحقيق دوره 10 ساله 1380 تا 1389 را شامل می شود نتايج تحقيق نشان می دهد در حالی که رابطه ميان سرمایه گذاری و جریان های نقدی در شرکت های با حداکثر محدوديت های مالی معکوس است:رابطه مذکور در سایر شرکت های نمونه مستقيم می باشد.
محمداسماعیل فدائي نژاد, غلامحسین اسدی, محمد اقبال نیا
PDF
یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود برانگیخته می شود؛ سال تغییر مدیریت دوره های پیرامون آن است. سود گزارش شده و مدیریت سود از جمله اطلاعات مالی مهم اقداماتی است که به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها قضاوت ها مدنظر تحلیلگران قرار می گیرد . تحقیق حاضر در نظر دارد مدیریت سود را در سال تغییر و دوره های پیرامون آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1387 بررسی کند. در این تحقیق با استفاده از الگوی تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری برآورد و به کمک آزمون مقایسه میانگین( آمار t)، تحلیل واریانس آزمون ضریب رگرسیون (آمار F)، فرضیه های مورد آزمون قرار گرفته اند . نتایج تحقیق، مدیریت مثبت سود در سال قبل از تغییر مدیریت را تایید کرده، ولی شواهدی از مدیریت منفی سود در سال تغییر مدیریت مثبت سود در سال بعد از تغییر، به دست نیامده است. همچنیت، نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود به اندازه نوع صنعتی که شرکت ها در آن فعالیت دارند، بستگی ندارد .
غلامحسين اسدي, وحيد منتي منجق تپه
PDF
امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه گذاران مهم و حیاتی است؛ لذا بررسی الگوها و ابزار مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران سودمند و قابل توجه است. این مطالعه به دنبال آن است تا با استفاده از دو روش الگوریتم بهینه سازی محلی و سراسری و با تکیه بر الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی، اوزان بهینه پورتفوی ها را با هدف حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف بازده بیابد، مرزهای کارای آن را رسم کند و مورد مقایسه قرار دهد. برای این منظور، پس از آزمون نرمال بودن توزیع بازده شرکت های انتخاب شده، الگوهای برنامه ریزی غیرخطی پارامتریک برای هر سه الگوی مدیریت ریسک معرفی شده و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی "حداقل سازی محدودیت دار" نرم افزار Matlab ، تابع بهینه سازی بر اساس روش گرادیان و الگوریتم شبیه سازی بازپخت مرزهای کارا رسم و مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که تفاوتی در استفاده از الگوهای مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی )در حالت پارامتریک( وجود ندارد، مرزهای کارای آنها بر روی یکدیگر قرار می گیرد، ضرایب بهینه پورتفوی یکسان است و در نتیجه نتایج مشابهی را ارائه می دهند. همچنین، توصیه می شود برای بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک از روش های سراسری در کنار روش های محلی جهت اطمینان بیشتر استفاده شده و در صورتی که هدف سرمایه گذار، بهینه سازی در حداقل زمان ممکن باشد، جهت دستیابی به اوزان بهینه از روش های محلی استفاده شود.
مسعود ملائي, محمد جواد شيخ, سعيد خدامرادي
PDF
امروزه دانش به عنوان مهم ترين سرمايه، جايگزين سرمايه هاي مادي به ويژه در محيط رقابتي و فناوري شده است. لذا مفهوم سرمايه فكري كاربردي مهم و گسترده يافته است. سرمايه فكري در مشتريان، فرايندها، اطلاعات، علامت تجاري، منابع انساني و سيستم هاي سازمان متجلي مي شود و نقش فزاينده اي در خلق مزيت هاي رقابتي پايدار ايفا مي كند. اين پژوهش به بررسي رابطه سرمايه فكري و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. به اين منظور ابتدا پنج شاخص كليدي عملكرد شركت ها و شاخص كارايي سرمايه فكري با استفاده از مدل "پاليک" در جامعه آماري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سال هاي 1384 تا 1388 ، اندازه گيري شده، سپس تاثير سرمايه فكري و اجزاي آن بر هر يک از شاخص هاي عملكرد مالي با استفاده از الگوي رگرسيون خطي مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد سرمايه فكري با شاخص هاي نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، بهره وري كاركنان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم، بازده دارايي ها و سود هر سهم رابطه مستقيم دارد.
شهاب الدين شمس, مهدي خليلي
PDF
پژوهش حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده معیار های سنتی و مبتنی بر ارزش ارزیابی عملکرد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 تا 1387 است. روش آزمون فرضیه ها، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل پانلی می باشد. با بررسی فرضیه های تحقیق مشخص گردید ارزش افزوده اقتصادی به جز وجوه نقد عملیاتی، بر هیچ یک از معیار های عملکرد سنتی محتوای اطلاعاتی فزاینده ای ندارد. اما سود خالص و سود خالص عملیاتی بر وجوه نقد عملیاتی و سود باقیمانده محتوای اطلاعاتی فزاینده دارند. همچنین وجوه نقد عملیاتی نیز فاقد محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به سود باقیمانده است
محمد اسماعيل فدائي نژاد, صونا محمود زاده
PDF
هدف این پژوهش، معرفی نظریه مجموعه های فازی یا در اصطلاح چندمقداری به عنوان ابزاری برای مقابله با ابهام و عدم دقت در سیستم های بشری و فرایند های تصمیم گیری و ارایه کاربرد های آن در حسابداری است. بنابراین این پژوهش از نوع پس رویدادی است و از روش کتابخانه ای و تکنیک تحلیل محتوا جهت بررسی پژوهش های فازی انجام شده در حسابداری و موارد کاربرد آن استفاده می کند. دوره زمانی پژوهش سال های 1980 تا 2010 بوده و پژوهش های حسابداری فازی مربوط به این دوره از -طریق پایگاه های اطلاعاتی مطرح ملی و بین المللی جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش حاکی از کاربرد منطق فازی در زمینه حسابداری مدیریت (% 5/74) ، حسابرسی (% 6/17) و حسابداری مالی (% 9/7) است. عمده این کاربردها در بحث حسابداری مدیریت مربوط به تصمیم گیری های مدیریت، ارزیابی عملکرد و هزینه یابی است. کمترین کاربرد شناخته شده منطق فازی در حسابداری مالی است. با وجود موارد متعدد ابهام و عدم صراحت در حسابداری به ویژه در حسابداری مالی، به نظر می رسد که پژوهشگران و حرفه حسابداری به حد کافی از منطق فازی و کاربرد های آن استفاده نکرده اند. برطرف نکردن این ابهامات می تواند منجر به کاهش در دقت و ارزش اطلاعات حسابداری شود. در حوزه حسابرسی هر چند که پژوهش های فازی بیشتری نسبت به حسابداری مالی انجام شده است، با توجه به ویژگی حسابرسی که مبتنی بر قضاوت انسانی و نمونه گیری است، ابعاد مختلفی از ابهام وجود دارد. لذا پژوهش های فازی انجام شده در این حوزه نیز کافی و بیانگر تمامی کاربرد های منطق فازی در حسابرسی نیست.
محمد نمازي, محسن کريمي
PDF