دوره 7, شماره 1

بهار 1396

فهرست مطالب

مقالات

در ﺟﻬﺎن رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن­ﻫﺎﻳﻲ میﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎي ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده کنند. ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ می­باشد و مديريت این منابع، به رمز موفقيت سازمان­ها تبديل شده است. کارکنان ﺟﻬﺖ ارتقا ﺑﻬﺮه­وري و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، باید از اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد اطلاع داشته باشند؛ بنابراین ارزشیابی پولی کارکنان به‌عنوان سرمایه­های مهم سازمان و ارزﻳـﺎﺑﻲ مستمر ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، الزام سازمانی است. در این تحقیق در گام نخست، ارزش پولی منابع انسانی بر اساس هزینه­های آموزش، کناره­گیری و جایگزینی شاغلین (با در‌نظر گرفتن میزان مشارکت فرد در خلق و توسعه دانش سازمانی و همین‌طور عملکرد شاغلین در ایجاد ارزش‌ افزوده دوره مالی) محاسبه شد. در گام بعدی پس از اطلاع­رسانی نتایج ارزش پولی محاسبه شده به کلیه کارکنان، عملکرد آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معناداری میان عملکرد کارکنان قبل و بعد از مطلع شدن از ارزش ریالی خود وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از است که در جامعه مورد مطالعه، اطلاع از وضعیت ارزش ریالی تأثیر مثبتی بر شاخص­های عملکردی و رفتاری کارکنان دارد.
ابوالفضل دانائی, مجتبی رشمه
PDF
9-30

     فراواکنشی زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خود وزن بیشتری به اطلاعات جدید در مقایسه با اطلاعات منتشرشده قبلی درباره سهم می‌دهند؛ بنابراین محقق درصدد بررسی وجود پدیده فراواکنش در زمان ارائه تعدیل سود مثبت و منفی با استفاده از روش رویداد پژوهی است. این پژوهش پس از حذف سیستماتیک شرکت­هایی که فاقد مولفه­های لازم تحقیق بودند بر روی گزارش­های تعدیل سود نمونه­ای شامل 121 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1393 انجام پذیرفت. برای آزمون فرضیه‌­های پژوهش، ابتدا بر مبنای مدل­های نوع ARMA، تابع بازده هر یک از سهام­ها برآورد شده و بر مبنای برآورد انجام­شده برای دوره رویداد بازده غیرعادی پیش­بینی­شده است. در نهایت، به آزمون معناداری بازده غیرعادی دوره رویداد پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده وجود فراواکنش به اطلاعیه­های تعدیل سود مثبت و منفی در دوره رویداد می­باشد. 

عبدالمجید عبدالباقی عطا ابادی, مریم حمیدی
PDF
31-48

     یکی از مهم‌ترین تصمیمات مالی شرکتی، تصمیمات سرمایه‌گذاری است. شرکت­ها با شناخت عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری و با به­کارگیری آن­ها در رسیدن به سطح بهینه سرمایه­گذاری می­توانند بازدهی حداکثری را ایجاد کنند. این امر به شرکت‌ها کمک می‌کند که بتوانند هم فرصت­های سودآور سرمایه‌گذاری را به­دست آورند و هم رضایت سهامداران را جلب نمایند. یکی از مباحث مهم در سرمایه‌گذاری، حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 80 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1393 بررسی ‌شده است. به‌منظور سنجش فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سه معیار سود هر سهم به قیمت هر سهم، نسبت ارزش بازار دارایی­ها به ارزش دفتری دارایی‌ها، نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به‌کار رفته شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی رابطه معناداری وجود ندارد.

محسن اکبری, سعید فتحی, مهسا فرخنده, زهرا ایاغ
PDF
49-68

     در پژوهش حاضر، مدلی برای پیش­بینی روند قیمت سهام برپایه­ی ماشین بردار پشتیبان وزن‌دهی‌شده توسط حجم­های روزانه معاملات، همراه با روش انتخاب ویژگی هیبرید F-SSFS ارائه می­شود. به منظور ارزیابی دقت پیش­بینی، مدل پیشنهادی با مدل ماشین بردار پشتیبان ساده همراه با انتخاب ویژگی هیبرد و نیز با روش­های انتخاب ویژگی مرسوم از جمله بهره اطلاعات[1]، عدم قطعیت متقارن[2] و انتخاب ویژگی بر پایه همبستگی[3]، از طریق انجام آزمون تی زوجی، مقایسه می­شود؛ همچنین به­عنوان مجموعه ویژگی­های اولیه که در واقع ورودی ماشین بردار پشتیبان تعدیل­یافته هستند، از شاخص­های تحلیل تکنیکال و شاخص­های آماری که برای 10 سهم محاسبه شده­اند، استفاده می­شود. نتیجه این پژوهش نشان می­دهد که عملکرد ماشین­بردار پشتیبان وزن­دهی­شده، در مورد مسئله پیش‌بینی روند قیمت سهام، به میزان قابل­توجهی بهتر از ماشین بردار پشتیبان ساده است. علاوه براین، نتایج عملیاتی نشان­می­دهد که ماشین بردار پشتیبان وزن­دهی­شده همراه با انتخاب ویژگی هیبرید پیشنهادی، بالاترین میزان دقت پیش­بینی را نسبت به سه روش انتخاب ویژگی دیگر دارد. براساس نتایج این پژوهش می­توان ادعا کرد مدل VW-SVM همراه با انتخاب ویژگی F-SSFS عملکرد بهتری در پیش­بینی قیمت سهم، نسبت به روش­های موجود دارد.


2. Information Gain

3. Symmetrical uncertainty

4. Correlation based feature selection

سعید باجلان, سعید فلاحپور, ناهید دانا
PDF
69-86

     جین و می‌یرز (2006) نشان می‌دهند گزینش انتخابی در افشای اطلاعات و عدم شفافیت متعاقب آن منجر به ریزش قیمت سهام می­شود. به زعم جنسن (2005) اگر عملکرد واقعی شرکت در حدی نباشد که بتواند قیمت بالای سهام آن را توجیه نماید، مدیران برای حفظ این شرایط اقدام به مدیریت سود می‌نمایند؛ لذا آنچه مدیران را به انجام مدیریت سود رهنمون می‌سازد، حفظ قیمت‌گذاری بیش از اندازه سهام در بازار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قیمت‌گذاری بیش از اندازه سهام، عدم شفافیت و ریزش قیمت است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1393 با استفاده از رگرسیون داده‌های ترکیبی و لجستیک بررسی می­شود. نتایج نشانگر آن است که منشاء عدم شفافیت را نمی‌توان مستقیماً به قیمت‌گذاری بیش از اندازه منتسب دانست. اثر قیمت‌گذاری بیش از اندازه بر جریان اطلاعات خاص شرکت متاثر از عدم شفافیت است. به نحوی‌که شرکت‌های مشمول قیمت‌گذاری کمتر از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات خاص شرکت بیشتری به بازار ارائه می‌نمایند تا تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی واقعی خود ترسیم نموده و به اصلاح انتظارات بازار کمک کنند. شرکت‌های حائز قیمت‌گذاری بیش از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات اختصاصی کمتری منتشر می‌نمایند تا از تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار ممانعت کنند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد رابطه غیرخطی (محدب) عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام صرفاً در حضور قیمت‌گذاری بیش از اندازه تایید می‌گردد که این امر ناشی از اثرات متقابل عدم شفافیت و قیمت‌گذاری بیش از اندازه است.

مریم دولو
PDF
87-111

 

چكيده

     پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین ساختار مالکیت[1] و به‌موقع بودن سود[2]در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد. در این راستا، دو فرضيه تدوین ‌شده و جهت آزمون اين فرضيه‏ها، نمونه‏اي متشکل از 102 شرکت از بين شركت‏هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‏هاي 1380 الی 1393 انتخاب شد و براي آزمون آن‌ها از روش داده‏هاي تركيبي استفاده گردید. یافته‌های تجربی حاکی از آن است که هر دو فرضیه‌ پژوهش پذیرفته می‌شوند؛ بدین صورت که تمرکز مالکیت با به موقع بودن سود رابطه غیرخطی داشته و این رابطه به شکل U و معکوس است؛ یعنی تمرکز مالیکت با به موقع بودن افشای سود، رابطه غیرخطی دارد و در سطوح پایین و بالای تمرکز مالکیت، افشای سود به موقع­تر بوده و در سطوح میانی، به موقع بودن سود کاهش می­یابد. علاوه بر این، افزایش تمرکز سهام‌داران به غیر از بزرگ‌ترین سهام‌دار به موقع بودن سود را افزایش می‌دهد

تاریخ دریافت مقاله: 26/10/1394، تاریخ پذیرش مقاله: 11/05/1395

* کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

E-mail: saeedmj1990@gmail.com

** دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

*** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.

1. Corporate ownership structure

2. Earning timeliness

سعید مرادی جزء, محمد اسماعیل فدائی نژاد, میلاد قربانی
PDF
113-126
هدف اصلی این تحقیق، بررسی کیفیت سود در طول زمان است. تحقیقات تجربی نشان می­دهد در طی دهه‌های گذشته، نوسان‏های سود افزایش و مربوط بودن سود به ارزش و میزان تطابق درآمد و هزینه کاهش یافته است. این تغییرات به­عنوان کاهش در کیفیت سود تفسیر می­شود. در مورد این مسئله که دلیل اصلی این کاهش، تغییرات در رویه‌های حسابداری بوده یا تغییرات واقعی در اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین هدف این تحقیق بررسی علّت اصلی تغییرات كیفیت سود در طی زمان است. برای این منظور، مطالعه جامعی بر تمامی شرکت‏های تولیدی و خدماتی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1370 تا 1393 انجام گرفت. بررسی روند تغییر کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 25 سال گذشته نشان می­دهد که علّت اصلی کاهش كیفیت سود در طول زمان، تغییرات اقتصاد واقعی و نه تغییر در اصول پذیرفته­شده حسابداری است
غلامرضا کردستانی, داود زرنگ نصر اباد
PDF
127-145