دوره 6, شماره 3

پائیز 1395

فهرست مطالب

مقالات

     امروزه مقوله مدیریت سود، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ به­طوری­که محققان بیشتر به دنبال دلایل و انگیزه­های مدیریت سود هستند. یکی از عوامل موثر بر مدیریت سود، بیش اطمینانی مدیران است. یکی از مهم­ترین ویژگی­های شخصیتی مدیران بیش اطمینانی است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان­های نقدی آتی واحد تجاری خود، خوش­بین هستند و چشم­انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند. از این­رو، هدف این تحقیق بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر مدیریت سود واقعی است. برای این منظور، جامعه آماری تحقیق شامل، شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1393-1388 است. در این تحقیق، نمونه­گیری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انجام شده است که در نهایت تعداد 107 شرکت به­عنوان نمونه انتخاب شد. برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده­های پانلی به­بررسی فرضیه­های تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیریت و معیارهای مدیریت سود واقعی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سید کاظم ابراهیمی, منصور احمدی مقدم
PDF
9-23

مالی رفتاری یکی از شاخه­های نوین مالی است که دیدگاه­های ارزشمندی بر مباحث مالی افزوده است. از جمله می­توان به تاثیرگذاری ایام و مناسبات ویژه بر شاخص­های بازارهای مالی اشاره کرد. در این راستا، بررسی اثرات ماه­های مذهبی در ایران- محرم و رمضان- اهمیت ویژه­ای دارد و دارای نتایج درخور توجهی است. در این پژوهش، اثر ماه­های رمضان و محرم بر بازده و نوسان­پذیری بازده صنعت سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور، از مدل­های گارچ و داده‌های مربوط به بازه زمانی 31/05/1388 تا 30/05/1394 استفاده شده است. طبق یافته­های تحقیق، درصورت درنظرنگرفتن اثر روند زمانی، نوسان­پذیری بازده در ماه­های محرم و رمضان کاهش می­یابد؛ اما درنظرگرفتن اثر روند زمانی موجب می­شود که بازده و نوسان­پذیری بازده با شروع ماه رمضان افزایش یابد و به تدریج این اثر در طول ماه کاهش می­یابد. این روند در ماه محرم فقط برای نوسان­پذیری بازده وجود دارد.

محمود باغجری, مسلم نیلچی, ازاده رسولیان
PDF
25-41
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل: سهامدارن نهادی، تمرکز مالکیت، درصد سهام شناور آزاد و نسبت مدیران غیرموظف، بر روی سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، از اطلاعات 114 شرکت برای دوره زمانی 9 ساله (1384 تا 1392)، مدل تعدیل جزئی آستانه­ای و روش گشتاور تعمیم­یافته برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان دادکه میان درصد سهام شناور آزاد و نسبت مدیران غیرموظف با سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه غیرمستقیم معنادار وجود دارد؛ اما رابطه مستقیم میان تمرکز مالکیت و سهامدارن نهادی با سرعت تعدیل، معنادار نیست؛ همچنین سرعت به‌دست­آمده برای شرکت­های ایرانی 57 درصد می­باشد که نشان­دهنده سرعت بالای تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت­ها است.
مهدی ناظمی اردکانی, امیر حسین زارع
PDF
43-59

يکي از عوامل ريسک دارايي‌های مالی قابليت نقدشوندگي این دارایی‌ها است و شناسایی عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی، به پیش‌بینی وضعیت نقدشوندگی سهام و در نتیجه مدیریت ریسک سهام کمک می‌کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی همین عوامل در بورس تهران است. داده‌های مورد مطالعه، مربوط به 48 شرکت بورسی، طی سال‌های 1392-1388 هستند. پس از تخمین ضرایب این عوامل در رگرسیون‌، به ازای هر یک از سهام، معناداری میانگین مقطعی ضرایب نشان می‌دهد که نقدشوندگی سهام یک چرخه هفتگی و ماهانه را دنبال می‌کند. بازده سهم و بازده بازار، حجم معاملات و تلاطم بازده سهم و بازده بازار عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی سهام هستند. به علاوه عکس‌العمل نقدشوندگی سهام به بازده مثبت و منفی سهم متقارن نیست و اثر بازده منفی بر نقدشوندگی، بیشتر از بازده مثبت است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های منفی بازده سهم و بازده بازار بیش از شوک‌های مثبت بر نقدشوندگی سهام اثرگذارند.

 

شیوا زمانی, پگاه فغانی کندری
PDF
61-80

صاحبنظران امروزه حاکمیت شرکتی را بهترین سازوکار بهبود روابط میان سهامداران و مدیریت، می­دانند. از این­رو، بهبود آن می­تواند وضعیت نقدشوندگی و عملکرد شرکت­ها را که مرتبط با عملکرد سهامداران و مدیریت است تحت­الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر، بهبود نقدشوندگی و عملکرد شرکت­ها می­تواند خود محرکی برای افزایش جذب و جلب­توجه سهامداران و مدیریت تلقی شود و با تحریک مجدد حاکمیت شرکتی روند بهبود وضعیت نقدینگی و عملکرد را تسریع بخشد. از این­رو، بهتر است این متغیرها در قالب چرخه­ای همزمان مورد مطالعه قرار گیرند. هدف این پژوهش، بررسی روابط متقابل بین حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور حاکمیت شرکتی بر مبنای روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006) و تعدیل آن با توجه به پیش­نویس حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران (1386)، با 7 مکانیزم دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیئت­مدیره، اندازه هیئت­مدیره، مالکیت سرمایه­گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و دوره تصدی مدیرعامل؛ نقدشوندگی با بهره­گیری از نرخ گردش سهام و عملکرد با تاکید بر فرصت رشد (Q توبین)، سنجیده شده است و با استفاده از روش نمونه­گیری حذفی در قلمرو زمانی 1388 تا 1392، نمونه از بورس تهران انتخاب و با توجه به مبانی نظری حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد، به تبیین مدل­ها در قالب سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل‌های رگرسیونی در قالب معادلات همزمان نشان می­دهد که تاثیر برخی از مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­ها بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه­ای نقدشوندگی معکوس و معنادار است. بین عملکرد و نقدشوندگی بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه­ای حاکمیت شرکتی رابطه دوطرفه وجود دارد و با درنظر گرفتن آن، تنها تاثیر نقدشوندگی بر عملکرد معنادار است. در نهایت بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی هیچ­گونه رابطه معناداری وجود ندارد.

 

علی ثقفی, مهدیه کامران

     اين تحقيق در پي بررسی تاثیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی میان دوره­ای بر بهبود کیفیت اطلاعات و حجم معاملات شرکت­هاي پذيرفته­شده در بورس اوراق بهادار است. به­طور­کلي، استفاده از يک نمونه از شرکت­هاي بورس اوراق بهادار در فاصله سال­هاي 1388 الي 1393 بيانگر اين نتيجه است که انجام حسابرسی و کیفیت حسابرسی انجام­شده تاثیری معنادار بر بهبود کیفیت اطلاعات میان دوره­ای نداشته است که شاید بتوان نتیجه به­دست­آمده را به دلیل اجمالی بودن حسابرسی میان دوره­ای مربوط دانست. دیگر نتایج به­دست­آمده از تحقیق نشان می­دهد که حسابرسی شدن یا نشدن اطلاعات منتشره توسط شرکت­ها منجر به واکنش­های سهامداران شده و حجم معاملات سهام شرکت­ها را تحت­تاثیر قرار داده است. نتایج به­دست­آمده در خصوص تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر حجم معاملات سهام گویای آن است که هیچ­یک از معیارهای کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری برحجم معاملات سهام پس از انتشار صورت­های مالی نداشته است. در واقع این نتایج بیانگر آن است که بیشتر از کیفیت حسابرسی انجام شده، انجام حسابرسی صورت­های مالی میان دوره­ای مورد توجه سهامداران شرکت­ها قرار گرفته است و واکنش بیشتری به انجام حسابرسی داشته­اند تا کیفیت حسابرسی انجام شده. در مجموع این نتایج نشان می­دهد که با وجود آنکه انجام حسابرسی تاثیر معناداری بر حجم معاملات سهام داشته اما کیفیت حسابرسی انجام­شده تاثیری معنادار بر حجم معاملات سهام نداشته است.

 

پریوش زاهدی طهرانی, افسانه دلشاد
PDF
111-131

     این پژوهش به­بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی وجه نقد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این تحقیق بر روی 111 شرکت طی دوره‏ زمانی 1388 تا 1392 به انجام رسیده است. فرضیه­های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره داده‏های ترکیبی مورد تجزیه­وتحلیل قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که طی دوره مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی تاًثیر مثبت و معناداری بر تغییرات غیرعادی وجه نقد و تغییرات غیرعادی مثبت در وجه نقد دارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که عدم تقارن اطلاعاتی تاًثیر معناداری بر تغییرات غیرعادی منفی در وجه نقد ندارد.

غلامحسین گل ارضی, صادق سر بازی ازاد
133-144