دوره 5, شماره 3

پاییز 1394

فهرست مطالب

مقالات

این پژوهش به بررسی رابطه بین معیار‌های نقدشوندگی با بازدهی سهام در بازار سهام ایران، طی سال‌های 1381 تا 1392 پرداخته ‌است. برای بررسی این رابطه، از دو روش تشکیل پرتفوی و تخمین رگرسیون مدل چهار‌عاملی کارهارت استفاده شده ‌است. برای اندازه­گیری نقدشوندگی ( عدم نقدشوندگی) از چهار معیار: نرخ گردش سهام، معیار عدم ‌نقدشوندگی لیو (2006)، عدم‌ نقدشوندگی آمیهود (2002) و ارزش ریالی معاملات استفاده شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد که هر یک از این معیار‌ها تأثیری متفاوت بر بازدهی مورد ‌انتظار دارد. رابطه بین نقدشوندگی و بازدهی سهام در روش تشکیل پرتفوی و هنگامی‌که از معیار آمیهود به‌عنوان معیار نقدشوندگی استفاده ‌می‌شود، رابطه‌ای معکوس و معنادار است. سه معیار دیگر نقدشوندگی، رابطه‌ای مستقیم بین نقدشوندگی و بازدهی مورد‌ انتظار سهام نشان می‌دهند. هرچند که این رابطه با توجه به روش آزمون، از لحاظ آماری در سطوح مختلفی از معناداری قرار دارد و در مواردی بی‌معنا است. همچنین در این پژوهش نتایج آزمون­ها به‌استثنای زمانی­که از معیار عدم‌ نقدشوندگی آمیهود و روش تشکیل پرتفوی استفاده‌ می‌شود، قیمت‌گذاری ریسک نقدشوندگی را نشان نمی‌دهد.
جواد سرکا نیان, رضا را عی, سعید فلاح پور
XML
9-26
علوم رفتاری در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری مبحث جدیدی است که اخیراً در علوم سرمایه‌گذاری و مالی مطرح ‌شده است. مالی رفتاری به‌عنوان کاربرد روان­شناسی در علوم مالی تعریف می‌شود. پژوهش حاضر اقدام به تقسیم سرمایه‌گذاران به دو گروه حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای با توجه به تخصص شغلی و حرفه‌ای افراد در بازار سهام می­کند. در ادامه، مبادرت به تقسیم سرمایه‌گذاران (حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای) به سه سطح متفاوت بر اساس سوگیری‌های رفتاری و ویژگی‌های شخصیتی‌ آنها می‌نماید. در این پژوهش، به چهار سوگیری پرداخته ‌شده است: فرا اعتمادی، تحمل ریسک، خود دیده‌بانی و تأثیرات اجتماعی. با اتخاذ این رویکرد، تجزیه‌وتحلیل گروهی از داده‌ها که نماینده 320 سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران بود دو گروه اصلی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و همچنین سه سطح از سرمایه‌گذاران شناسایی شدند. سرمایه‌گذاران سطح بالا(درجه بالایی در چهار سوگیری از فرا اعتمادی، تحمل ریسک، خود دیده‌بانی و تأثیرات اجتماعی)، سرمایه‌گذاران سطح پایین (درجه کمی در چهار سوگیری از فرا اعتمادی، تحمل ریسک، خود دیده‌بانی و تأثیرات اجتماعی سرمایه‌گذاران سطح متوسط که بین دو سطح بالا و پایین قرار می‌گیرد؛ سپس، به بررسی این موضوع پرداخته شد که آیا این سوگیری‌ها و ویژگی‌ها بر رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران (حجم معاملات، فراوانی معاملات و عملکرد معاملاتی ) حرفه­ای و غیرحرفه­ای تأثیر می‌گذارد یا خیر. عمده دستیابی این تحقیق نشان داد که بین حجم معاملات، دفعات معاملات و عملکرد معاملاتی افراد حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای تفاوت معنا‌دار وجود دارد و همچنین عمده افراد حرفه­ای در سطح بالا (چهار سوگیری نامبرده در سطح بالا) و افراد غیرحرفه‌ای در سطح پایین (چهار سوگیری نامبرده در سطح پایین) قرار گرفتند
محمد اصولیان, مریم صفری
PDF
27-52
اهمیت کسب­و­کارهای کوچک و متوسط (SME) در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. سازمان‌های فوق بیش از 50% نیروی کار در سطح جهان و بین 55 تا 99% تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها را به­خود اختصاص می­دهند. در ایران، بیش از 94% سازمان­ها، کوچک و متوسط هستند. موضوع تأمین مالی برای کارآفرینان بنگاه­های کوچک و متوسط در ایران همواره یک چالش جدی بوده است. در این پژوهش سعی شده تا با در نظر گرفتن مراحل چهارگانة چرخة عمر بنگاه اقتصادی شامل مرحلة تولد، رشد، بلوغ و افول، روش­های تأمین مالی مناسب برای بنگاه­های کوچک و متوسط در ایران شناسایی شده و با استفاده از روش AHP فازی برای مراحل چهارگانة چرخة عمر رتبه­بندی گردد. براساس نتایج به­دست آمده در شرایط موجود در مرحلة تولد، تأمین مالی از طریق منابع خصوصی، در مرحلة رشد از طریق سرمایه، در مرحلة بلوغ، منابع خصوصی و در مرحلة افول، تأمین مالی از طریق منابع داخلی دارای بیشترین اهمیت می­باشد. همچنین نتایج تحقیق اهمیت استفاده از وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری دولتی و استفاده از ضمانت­های صندوق­های ضمانت را در مراحل مختلف چرخة عمر به­خوبی نشان می­دهد.
علیرضا موتمنی, نیما طبقیان
PDF
79-90

     اهميت وجوه نقد در يك واحد تجاري از اساسي­ترين رويدادهايي است كه اندازه­گيري­های حسابداري بر اساس آن انجام مي­شود. از جمله اهداف ارائه اطلاعات مربوط به وجه نقد، ارزيابي نقدينگي و توانايي واحد تجاري در پرداخت تعهداتش است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1393 می­باشد. این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده و برای آنالیز متغیرهای تحقیق از روش­هاي آمار توصيفي همچون ميانه و ميانگين و واریانس استفاده خواهد شد. روش­هاي آزمون پيش­فرض­هاي رگرسيون مثل دوربين واتسون نيز استفاده شد. نتایج فرضیه­ها نشان داد که بین نسبت سودآوری با نسبت آنی ارتباط مثبت و معنادار و همچنین بین اندازه شرکت­ها (لگاریتم طبیعی فروش) با نسبت آنی و دوره تبدیل وجه نقد ارتباط مثبت و معنادار می­باشد. از طرف دیگر، بین نسبت­های سودآوری با دوره تبدیل وجه نقد، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت بدهی با نسبت آنی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت بین نسبت بدهی­ها با دوره تبدیل وجه نقد ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

یدالله تاریوردی, حافظ امرایی, سیاوش مهدی پور روشن
PDF
91-114

     يكي از معيارهاي انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عملكرد مالي شرکت‌ها است كه تحت تأثیر عوامل مختلفي قرار می‌گیرد. يكي از اين عوامل نقدشوندگی سهام است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل علّی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 75 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی ‌شده است (450 شرکت-سال). برای تجزیه‌وتحلیل نتایج پژوهش از نرم‌افزار آماری EVIEWS7 استفاده شد. در این پژوهش، برای نقدشوندگی سهام از چهار معیار نقدشوندگی شامل: معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش، معیار حجم معاملات، معیار گردش معاملات، درصد روزهای انجام معامله به­کار گرفته شد. با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل و کنترلی بر جریان نقدی آزاد بررسی شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد رابطه معناداری وجود دارد.

مهدی خوشنود, مهسا فرخنده
PDF
115-132

 

چكيده

     خوشه­بندی به‌عنوان یکی از روش­های داده­کاوی توصیفی، روشی برای گروه­بندی مشاهده‌ها به k خوشه (گروه) مختلف است. خوشه­بندی بازار سهام، اطلاعات سودمندی را جهت پیش­بینی تغییرات قیمت سهام شرکت‌های مختلف در اختیار سرمایه­گذاران شخصی و متخصصان مالی قرار می­دهد. در سال­های اخیر، خوشه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار براساس شباهت در روند حرکتی یا به‌عبارتی شکل بازار آن‌ها، مورد توجه قرار گرفته است. رویکردهای موجود خوشه­بندی، نتایج خوبی برای این روند ارائه نمی­دهند؛ زیرا داده­های مربوط به قیمت سهام شرکت­ها داده­های سری­زمانی مالی هستند که دارای ابعاد زیاد است و تغییرات در این داده­ها، معمولا با شیفت­های زمانی همراه است. این ویژگی­ها، خوشه­بندی شرکت­ها براساس روند حرکتی قیمت سهام آن‌ها را بسیار پیچیده کرده است. از طرفی در بین روش­های موجود، روشی برای خوشه­بندی بازار سهام که بتواند شرکت­ها را به زیرخوشه­هایی که حاوی اطلاعات مفید برای استفاده‌کننده نهایی است، تقسیم کند وجود ندارد. در تحقیق حاضر، روش خوشه­بندی سه­مرحله­ای برای خوشه­بندی شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار، براساس شباهت در روند حرکتی قیمت سهام شرکت­ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله اول، کاهش ابعاد داده­ها صورت گرفته است و خوشه­بندی تقریبی شرکت­ها انجام می­شود. سپس در مرحله دوم، خوشه‌های ایجاد شده در مرحله قبل، به زیرخوشه­های با کیفیت و دقت بیشتر تقسیم می­شوند. در نهایت، زیر‌خوشه­های ایجاد شده، در مرحله سوم ادغام و خوشه­های نهایی ارائه می­شود. مدل ارائه شده، با استفاده از روش مجموع مربعات خطا مورد ارزیابی قرار می­گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد روش خوشه‌بندی سه مرحله‌ای در مقایسه با سایر الگوریتم­های خوشه­بندی مرسوم از نظر اثربخشی و کیفیت، عملکرد بهتری دارد
محمد اقبال نیا, احمد پویان فر, ملیحه ما لکی
XML
133-158

فاما و فرنچ ) 2014 ( با ارائه مدل پنج عاملی و افزودن دو عامل سودآوري و سرمایهگذاري به مدل

سه عاملی ) 1993 ( تلاش کردند تا بازده غیرعادي را که ممکن است از طریق عوامل سودآوري و

فرصتهاي سرمایهگذاري ایجاد شود، توضیح دهند؛ لذا این پژوهش بر مبناي تحقیق فاما و فرنچ

( 2014 ( در بازار سهام ایران صورت گرفته است. با توجه به اینکه ارزیابی بازده سهام شرکتهاي مختلف

مهمترین مسئله پیشروي سرمایهگذاران در بازار سرمایه است، هدف این پژوهش آن است که آیا عوامل

سودآوري و سرمایهگذاري پس از کنترل عوامل اندازه، ارزش دفتري به ارزش بازار، قدرت

توضیح دهندگی بازده پرتفوها را دارد یا خیر؟ و تأثیر این عوامل در سطوح مختلف چگونه است؟ بهمنظور

پاسخ گویی به مسئله مطرحشده، پنج فرضیه تدوین شده است. براي آزمون این فرضیه ها، نمونه اي از

152 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي 1387 تا 1392 انتخاب شدند و

براي آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده هاي سري زمانی استفاده شده است. نتایج

بررسی نشان میدهد که هر دو عامل سودآوري و سرمایهگذاري، توانایی لازم براي تببین رفتار بازده آتی

سهام شرکتها را دارند. همچنین یافتهها حاکی از ایجاد بازده غیرعادي بیشتر توسط راهبرد دو مبادلاتی

که هر دو عامل سودآوري و سرمایهگذاري مورد توجه قرار میگیرد نسبت به راهبرد یک مبادلاتی که

تنها به یک عامل توجه میشود، است.

محمد مرادی, جعفر کمری, فرزاد داهی
PDF
53-78