دوره 5, شماره 2

تابستان 1394

فهرست مطالب

مقالات

 

چکیده

     تحقیق حاضر به­دنبال بررسی این فرضیه است که ارزش افزودة اقتصادی (EVA) نسبت به معیارهای عملکرد حسابداری در توصیف ارزش بازار شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، مناسب­تر است. هدف اصلی، فراهم آوردن شواهد تجربی در مورد محتوای اطلاعاتی فزآیندة و نسبی ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای عملکرد حسابداری (سود خالص عملیاتی پس از مالیات، سود خالص، جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد) می­باشد. به همین منظور 150 شرکت (600 شرکت- سال) فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال­های 1389-1386 مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه‌و‌تحلیل رگرسیون در مورد محتوای اطلاعاتی ارزش افزودة اقتصادی نشان­دهندة این است که سود خالص نسبت به سایر متغیرهای حسابداری و EVA، در توصیف ارزش بازار شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران بهتر است؛ همچنین جریان نقدی آزاد تأثیر کمتری بر ارزش شرکت دارد. آزمون محتوای اطلاعاتی فزآینده نشان می­دهد که EVA نقش زیادی در محتوای اطلاعاتی دارد.

غلامحسین اسدی, محمدرضا خلیلی, محمد سعادتمند
PDF
9-27

تحقيق حاضر با هدف بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری با استفاده از متغیرهای درون­زا از قبیل بازدهی، نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نقدشوندگی، نسبت بازده نقدی، حاشیة سود عملیاتی و فروش به­ازای هر سهم و مجموعه­ای از متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، قیمت جهانی طلا، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و قیمت جهانی محصول نهایی شرکت، انجام شده است. در این تحقیق داده­ها به­صورت فصلی و برای دورة زمانی 1380 تا 1389 و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند.

نتایج آزمون هم­جمعی نشان­دهندة وجود رابطة بلندمدت میان متغیرهاست. درنتیجه امکان استفاده از مدل تصحیح خطای برداری فراهم می­گردد. مقدار آمارة F حاصل از تخمین مدل حاکی از معناداری مدل می­باشد. سپس نتایج حاصل از بررسی معناداری پیش­بینی انجام شده به روش مک کراکن نشان می­دهد که در دو­سوم از نمونه­ها پیش­بینی با مدل تصحیح خطای برداری دارای میانگین مجذور خطای کمتری نسبت به میانگین تاریخی می­باشد.

سید جلال صادقی شریف, الهام خلیلی
PDF
29-45

     هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشای شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه­های تحقیق داده­های مربوط به 91 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار به­عنوان نمونة آماری و برای دورة زمانی 1386 تا 1390 به روش تحلیل داده­های تابلویی (پنل) و آزمون­های آماری مربوطه مورد تجزیه‌و­تحلیل قرار گرفتند. این تحقیقات از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوة انجام کار، از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر بعد زمانی نیز، از نوع تحقیقات پس­رویدادی بوده، چرا که از اطلاعات گذشتة شرکت­های نمونه استفاده می­کند. برای برآورد مدل­های مناسب آزمون فرضیه­ها، از آزمون­های F لیمر و هاسمن استفاده شده است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: بازده داریی­ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت بدهی،  نسبت نقدینگی و اندازة شرکت و متغیرهای غیرمالی شامل تعویض مدیرعامل شرکت در طول سال، نوع مؤسسة حسابرسی و نوع صنعت می­باشد. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای مالی بر کیفیت افشا تأثیر معناداری دارد و متغیرهای غیرمالی بر کیفیت افشا بی­تأثیر می‌باشد.

امین رضا کمالیان, فرحدخت عبادی, بی بی اذر حیدری خورمیزی
PDF
47-68

چکیده

     هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. ابعاد عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران شامل مکان سرمایه‏گذاری، قوانین و مقررات سرمایه‏گذاری، موقعیت سرمایه‏گذاری، امنیت سرمایه‏گذاری، نقدینگی سرمایه‏گذاری و سودآوری سرمایه‏گذاری است. رضایت سرمایه‏گذاران نیز به­عنوان متغیر میانجی در این پژوهش استفاده شده است. این مطالعه از لحاظ هدف،كاربردي و توصیفی مي‏باشد و از حیث نحوة ارتباط بین متغیرها از نوع پژوهش توصیفی – پیمایشی است. جامعة آماری شامل سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی در دسترس 363 نفر از سرمایه‏گذاران به­عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت آزمودن فرضیات از مطالعات میدانی و از ابزار پرسشنامه ‏استفاده شده است. به­منظور برآورد مدل از روش‏های مدل‏یابی معادلات ساختاری و از نرم‏افزار Lisrel 8.5 استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد که ابعاد رفتار سرمایه‏گذاران دارای تأثیر مستقیمی بر رضایت سرمایه‏گذاران بوده که نقدینگی سرمایه‏گذاری با ضریب اثر 79/0 و عدد معناداری 64/7 در رتبة اول تأثیر قرار گرفته است. قوانین و مقررات سرمایه‏گذاری با ضریب اثر50/0 و عدد معناداری 36/3 در رتبة آخر قرار گرفته است. همچنین رضایت سرمایه‏گذاران بر تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد دارای تأثیر مستقیم است.

مجتبی نوروز اباد, پرستو صداقت, فاتح حبیبی
PDF
69-94

چکیده

     متنوع‌سازی سبد یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک[1] است؛ اما امروزه در اقتصاد، صندوق‌های بخشی[2] با کاهش متنوع‌سازی و تمرکز در چند صنعت، بازدهی‌های بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند. در مبانی نظری، تعریف کمی و دقیقی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی ارائه نشده است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک درخت تصمیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران از نظر ویژگی بخشی‌بودن به چهار گروه تقسیم و با ساخت سبدی از صندوق‌های[3] موجود در هر گروه و رسم منحنی کارایی[4] سبد نهایی هر گروه، تاثیر ویژگی بخشی‌بودن بر بازده و ریسک صندوق‌ها تبیین شده است. سپس، با استفاده از تحلیل رگرسیون ویژگی‌های بخشی‌بودن، نگهداری وجه نقد کمتر و اندازه صندوق بزرگ­تر به­عنوان عوامل موثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تعیین شده‌اند. در آخر، با تحلیل ضرایب به­دست آمده، گروه دوم از درخت، دارای بیشترین تاثیر بر افزایش بازده بوده و مبنای ارائه تعریف صندوق‌های بخشی در اقتصاد ایران قرار گرفته است. طبق این تعریف، صندوقی در اقتصاد ایران، صندوق بخشی است که بیش از بیست درصد سرمایه خود را در دو صنعت سرمایه‌گذاری کند.


تاریخ دریافت مقاله: 12/03/1391، تاریخ پذیرش مقاله: 24/04/1392

* دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

** دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نویسنده مسئول).

E-mail: Shahabshahlaei@gmail.com

*** استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

**** دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

1. Mutual Funds

2. Sector Funds

3. Fund of Funds

4. Efficient Frontier

علی محمد کیمیا گری, شهاب الدین شهلائی, پژ مان مهران, ناصر شمس قارنه
PDF
95-112

     هدف این پژوهش، بررسی مقایسه­ای هزینه­های نمایندگی در شرکت­های خانوادگی و غیرخانوادگی، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این پژوهش، یک سوال اصلی مطرح می شود: آیا هزینه‌های نمایندگی در شرکت­های خانوادگی متفاوت از شرکت­های غیر خانوادگی است؟ به منظور پاسخ به این سوال تعداد 31 شرکت خانوادگی و 106 شرکت غیر خانوادگی از بین جامعه آماری که اطلاعات دوره 6 ساله (1389-1384) آنها قابل دسترسی بوده، انتخاب شده است. برای بررسی آزمون معنادار بودن فرضیه­ها، از مدل رگرسیون خطی و داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش، حاکی از آن است که هزینه­های نمایندگی در این دو گروه از شرکت­ها چندان متفاوت نیست، هرچند طبق مشاهدات، شرکت­های خانوادگی از لحاظ معیارهای هزینه نمایندگی Q توبین (فرصت­های رشد) در سطح ضعیف­تری بوده و دچار هزینه­های نمایندگی بیشتری هستند.

 

محمود صمدی لرگانی, علیرضا محمدی
PDF
113-127

     رتبه­بندی گزینه­های سرمایه­گذاری همواره از دغدغه­های مهم مدیران شرکت و تحلیل­گران بازار سرمایه می­باشد. همچنین به­دلیل عدم آشنایی افراد مذکور با ابزارهای نوین رتبه­بندی، اغلب رتبه­بندی شرکت­ها با مفروضاتی صورت می­گیرد که دقیق نیستند و نمی توان به آنها اطمینان کرد. به همین منظور، در این مقاله با جمع­آوری داده­های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مصاحبه با کارشناسان و پرسشنامه، دو تکنیک تصمیم­گیری چند شاخصه( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی[1] و تکنیک اولویت­بندی گزینه­ها با کمترین فاصله به راه­حل ایده­آل[2]) برای اولویت­بندی گزینه­های مطرح استفاده شده است. براساس داده­های مالی سال­های 1391-1388، کاربرد مدل مذکور مشخص کرد که از10 شرکت فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت­های مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی بهشهر، بهنوش و پگاه اصفهان به ترتیب رتبه­های برتر را به خود اختصاص داده­اند.


2. Analytic Hierarchy process

3. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

محمد اسما عیل فدائی نژاد, حمید مظفری وانانی, مسلم نیلچی, رشید مددی اورگانی
PDF
129-145