دوره 3, شماره 1

بهار1392

فهرست مطالب

مقالات

عدم اطمينان محيطي، نوسانات سودهاي گزارش شده توسط شركتها را تحت تأثير قرار ميدهد
عدم تقارن اطلاعاتي موجود ميان مديران سرمايهگذاران را برجستهتر مي كند ياتته هاي تحقيقات
بسياري مؤيد آن است كه سرمايهگذاران در تصميمات سرمايهگذاري، سود هموار كمنوسان را ترجي
ميدهند در اين راستا مديران تلاش ميكنند سود نرخ رشد آن را هموار كنند تحقيح ضا ر بر آن
است تا به بررسي تأثير عدم اطمينان موجود در محيط تعاليت شركت بر محتواي اطلاعاتي هموارسايي
سود )عكسالعمل بايار نسبت به هموارسايي سود اي طريح تأثير بر بايده قيمتي(، بپردايد در اين پژ هش
عدم اطمينان محيطي با پنج معيار تغييرپذيري تر ش، تغييرپذيري بايده، تغييرپذيري سود، پراكندگي
خطاي پيشبيني سود هر سهم سنجيده ميشود براي اندايهگيري هموارسايي سود مدت تعديل شد
جونز بهكار رتته است آيمون تر يات با استفاده اي تجزيه تحليل رگرسيون ضداقل مربعات معمولي
( OLS ( انجام شده است جامعة آماري پژ هش، بورس ا راق بهادار تهران در طي ساتهاي 58 تا 58
ميباشد كه اي ميان آنها، 631 شركت با استفاده اي ر ش ضذف سيستماتيک بهعنوان نمونه انتخاب شدند
نتايج ضاصل اي تحقيح نشان ميدهد كه عدم اطمينان موجود در محيط تعاليت شركت بر محتواي
اطلاعاتي هموارسايي سود تأثير ندارد
یونس بادآور نهندي, رسول برادران حسنزاده, کیوان شيخ آقايي
PDF
180
ده
پژوهش حاضر با بهرهگیری از مدلهای متداول در ادبیات پژوهش، به بررسی رابطة درصد سهام
شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای
بررسی این رابطه دو سوال در قالب 8 فرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار گرفت. سوال اول، رابطة درصد
سهام شناور آزاد را با عملکرد در قالب 4 فرضیه مورد آزمون قرار میدهد و سوال دوم، با گروهبندی
شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور به دو گروه کمتر از 22 % و حداقل 22 % سهام شناور به مقایسة
میانگین دو جامعه میپردازد. همچنین، معیارهای عملکردی نیز به دو گروه معیارهای حسابداری و
اقتصادی تقسیم شدهاند. جامعة آماری این پژوهش 991 شرکت از سال 9383 تا 9388 است. بدین
منظور، باتوجه به نوع دادههای ترکیبی از تکنیکهای آماری تجزیهوتحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون
پایایی و آزمون آماری مقایسة میانگینها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که درصد
سهام شناور با معیارهای عملکرد حسابداری رابطة معناداری دارد. اما با معیارهای عملکرد اقتصادی رابطة
معناداری ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور، تفاوت
معناداری بین عملکرد اقتصادی شرکتهای دو گروه وجود دارد اما در مورد عملکرد حسابداری شرکتها
این قضیه صدق نمی کند.
شکرالله خواجوی, ناصر رستمزاده
PDF
امروزه بیشتر داد و ستد کالاها، نه بهصورت نقدی بلکه توسط ابزارهای مختلف بازار سرما یه انجا
می گیرد. یکی از این ابزارها، قراردادهای آتی است که اشاره به مااملک کالادی در زماض ،ابر، برای
تحویل آض با قیمت، زماض و مکاض مشخص در آینده را دارد. بازیگراض این بازار فقط به نیت تحویل وارد
مااملات نمیشوند. پوشش دهندگاض ریسک، آربیتراژکننده ها و سفته بازاض مهمترین باز یگراض این بازار
می باشند. بهدلیل خواسته های متفاوت این بازیگراض، دو عامل نوساض قیمت و زماض سررسید، اهمیت
زیادی دارند. این تحقیق با به کارگیری رو واریا نس ناهمسانی شریی خودرگرسیو تامیم یافته
( GARCH ( به بررسی وجود نوعی رابطه بین زماض تا سررسید و نوساضپذیری قیمت قراردادها ی آت ی
سکک یلا پرداخته است. در صورتی که رابط ک ب ین این دو متغییر به صورت ماناداری منف ی باشد
به اصطلاح "اثر سررسید" در بازار قراردادهای آتی سکک یلا وجود خواهد داشت. نتا یج آزموض نشاض
می دهد که اثر سررسید بهصورت قوی در بازار آتی سکک یلا وجود ندارد.
سید مجید شريعت پناهي*،, هادی محمدزادگان, صفورا شاهیني***
PDF
چکیده
تأمین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات
گستردهای را در حوزة امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روشهای تأمین
مالی، مدیران باید از چگونگی نحوة تأمین مالی و اثر بهکارگیری هریک از آنها بر عملکرد عملیاتی،
سودآوری و بازده آتی سهام شرکتها آگاه باشند. بر همین مبنا در این تحقیق، تأثیر اهرم بدهی عملیاتی
به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 991 شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 9333 الی 9333 مورد بررسی قرار گرفته است.
روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل دادههای ترکیبی میباشد.
یافتهها نشان میدهد که رابطة معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده
آتی حقوق صاحبان سهام شرکتها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطة اهرم بدهی عملیاتی با
بازده آتی حقوق صاحبان سهام میشود. یافتههای این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این
زمینه، برای مدیران و سرمایهگذاران مفید میباشد.
حسین فخاري, زهرا صابر**
PDF
هدف از اجرای این تحقیق، بررسی رابطة میان مدیریت ادراک سرمایهگذاران از طریق سود پیشبینی
شده توسط مدیریت و مدیریت سود با استفاده از روشهای مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت
سود واقعیاست. بدین منظور، نمونهای شامل 18 شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد و
دادههای مورد نیاز برای بازة زمانی 9311 تا 9319 استخراج گردید. برای محاسبة اقلام تعهدی اختیاری،
از مدل تعدیل شدة جونز و بهمنظور محاسبة مدیریت سود واقعی، از سه روش تسریع زمانبندی فروش،
سطح غیرعادی تولید و کاهش غیرعادی هزینههای اختیاری استفاده شد. آزمون فرضیهها با استفاده از
دو روش آزمون مقایسة میانگینها ) t استیودنت( و تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج تحقیق نشان -
می دهد چنانچه مدیران به سودهای هدف دست نیابند و همچنین در مدیریت سود با محدودیتهایی
مواجه شوند، اقدام به گزارش سود پیشبینی شدة تهاجمی میکنند. بهعلاوه، نتایج تحقیق نشان میدهد
در شرکتهایی که میزان اقلام تعهدی زیاد است، سود پیشبینی شده توسط مدیریت، ارتباط ارزشی
بیشتری در مقایسه با سود حسابداری ندارد. این نتیجهگیری، درمورد شرکتهایی که مدیریت سود واقعی
بیشتری را بهکار گرفتهاند نیز صادق است.
کیهان مهام, مصطفی ذوالقدر**
PDF
شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در ایجاد شرایط رقابت کامل و
ایجاد فرصتهای برابر در این بازار است. در این تحقیق اثر ویژگیهای درونشرکتی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر سطح افشای داوطلبانة آنها طی دورة زمانی 9331 تا 9339
بررسی شده است . برای اندازهگیری افشای داوطلبانه از شاخصی متشکل از 993 قلم مبتنی بر گزارش
فعالیت هیئت مدیرة شرکتها که بهصورت داوطلبانه افشا شده است، استفاده گردیده و ارتباط احتمالی
آن با اندازة شرکت، عمر شرکت، تمرکز مالکیت و اهرم مالی با استفاده از مدلهای رگرسیون چندگانه
بررسی شد. برای آزمون فرضیهها رویههای تخمین و آزمون مفروضات مدل رگرسیون پانل برای کل
شرکتها به روش GLS ارائه شده است. نتایج بهدست آمده از مدل نشان میدهد بین متغیر شاخص
افشای داوطلبانه با اندازه و عمر شرکت، رابطة مثبت معنادار وجود دارد. حال آنکه بین شاخص افشای
داوطلبانه و اهرم مالی رابطة معناداری مشاهده نشده است. همچنین بین تمرکز مالکیت با شاخص افشای
داوطلبانه نیز رابطة منفی معنادار وجود دارد. باتوجه به متغیرهای تأثیرگذار درون مدل، چنین استنباط
میشود که اندازة شرکت، ساختار مالکیت و عمر شرکت میتوانند بهخوبی شاخص افشای داوطلبانة
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار را پیشبینی نمایند.
مسعود سعیدی, هماد نظری, کرامت الله حیدري رستمي
PDF
افشاء داوطلبانه با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، محتوای ارزشی فزاینده برای شرکتها بههمراه دارد.
در این تحقیق برای آزمون این فرضیه و مطالعة شیوههای تصمیمگیری سرمایهگذاران از یک الگوی
شناختی و رفتاری استفاده میشود. تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حوزة تحقیقات مربوط به "مدل
عدسی برونزویک" در حسابداری رفتاری قرار میگیرد. از لحاظ روش تحقیق، شبه آزمایشی میباشد.
دورة زمانی تحقیق در سالهای 9391 و 9399 میباشد. برای اهداف تحقیق، افراد در دو گروه آزمایش
911 نفر( و کنترل ) 911 نفر( به چهار سبک غالب رهنمودی، تحلیلی، ادراکی و رفتاری طبقهبندی (
شدند. همچنین سرمایهگذاران از لحاظ نیمکرة غالب مغز و از لحاظ پیچیدگی شناختی و سطح تحمل
شرایط عدم اطمینان مورد طبقهبندی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که سبکهای با نیمکرة غالب چپ
مغز برای تصمیمگیری خود بهطور میانگین اطلاعات بیشتری را پردازش میکنند. شواهدی ارائه کردیم
که نشان میدهد سبک تصمیمگیری رفتاری نسبت به سایر سبکها کمترین حجم اطلاعات را برای
تصمیمگیری نیاز دارد. همچنین نشان داده شد که با ارائه اطلاعات داوطلبانه کلیة سبکهای گروه
آزمایش عدم تقارن اطلاعاتی کمتری نسبت به گروه کنترل پیدا میکنند. این یافته شواهد مستحکم در
حمایت از
زهرا پورزمان, قدرت الله طالبنیا, علی بیات
PDF