palette
بررسي ارتباط عدم نقدشوندگي و اثر گرايشي با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
محمداسماعیل فدايي نژاد, محمد نوفرستي, سید وحید شالباف يزدی

چکیده
یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه همگان قرار گرفته است، بحث های راجبع به عوامل مؤثر بر دورة نگهداری سهام عادی توسط سرمایه گذار است؛ که بعضی از این عوامل جنبة رفتاری و برخی نیز از ساختارهای خرد بازار ناشی می شوند. لذا این مطالعه درصدد بررسی رابطة بین میانگین دورة نگهداری سهام عادی عدم نقدشوندگی سهام و اثر گرایشی سرمایه گذار در بازار سهام ایران از ابتدای سال 1384 تا انتهای 1388 می باشد. لازم به ذکر است، که در این رابطه عوامل دیگری به غیر از عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی ممکن است، بر روی میانگین دورة نگهداری سهام توسط سرما یه گذاران تأثیرگذار باشد. از جمله این عوامل که در این مطالعه نیز مورد بررسی قرار میگیرند میانگین ارزش بازار سهام شرک، )اندازة شرکت( و واریانس بازده سهام شرک، طی یکسال )پراکندگی بازده سهام( می باشد . همچنین این مطالعه دارای 2 فرضیة اصلی است، که برای آزمون هر یک از فرضیات از مدل های رگرسیونی مربوطه و به روش 2SLS استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین عدم نقدشوندگی و دورة نگهداری سهام عادی رابطة مثبت، وجود دارد. همچنین رابطة منفی معنادار بین بازده سالانة سهم و دورة نگهداری به دست آمد که بیانگر وجود اثر گرایشی در بازار سرمایة ایران میباشد.
واژگان کلیدی
مالي رفتاری؛ دورة نگهداری سهام عادی؛ عدم نقدشوندگي؛ اثر گرايشي؛ معادلات همزمان.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.