بررسي تأثير قدرت بازار محصول بر نقدشوندگي سهامشرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شکرالله خواجوي, مهرداد ابراهيمي

چکیده


هدف اين مقاله، بررسي تأثير قدرت بازار محصول بر نقدشوندگي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براي دستيابي به اين هدف، شاخص هرفيندال- هيرشمن و شاخص لرنر به عنوان معيارهاي قدرت بازار محصول در نظر گرفته شده اند و براي اندازه گيري نقدشوندگي سهام از معيارهاي نسبت نقدشوندگي آميوست، تعداد دفعات معاملات، ارزش معاملات و نسبت جريان استفاده شده است. نمونة مورد بررسي شامل 89 شرکت طي دورة زماني 1383 تا 1388 مي باشد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش بهروش داده هاي ترکيبي بيانگر اين است که بين شاخص لرنر با نقدشوندگي سهام، رابطة مثبت و معناداري وجود دارد و رابطة بين شاخص هرفيندال هيرشمن و نقدشوندگي سهام مثبت مي باشد، اما معنادار نيست. درمجموع مي توان نتيجه گرفت هر چقدر که قدرت بازار محصول بيشتر باشد، نقدشوندگي سهام بيشتر خواهد بود.

واژگان کلیدی


قدرت بازار محصول؛ نقدشوندگي سهام؛ داده هاي ترکيبي؛ بورس اوراق بهادار تهران.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.