palette
بررسي ارتباط ارزشي جريان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام
محمدعلي سهماني اصل, ادريس مصطفوی

چکیده
این تحقیق ارتباط ارزشی بین بازده اوراق بهادار و جریان های نقدی و اقلام تعهدی در سطح صنعت و شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. براساس یک نمونة متشکل از 545 شرکت سال از میان - شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 9331 تا 9337 ، نتایج حاکی از آن بود که هم اقلام تعهدی و هم جریان های نقدی در سطح صنعت از نظر ارزشی مربوط و با بازده سهام به طور معناداری در ارتباط می باشند، اما این ارتباط زودتر از ارتباط بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت با بازده سهام شروع و پایان نمی پذیرد و این به معنای عدم تأیید فرضیة زمانبندی سود می باشد. از سوی دیگر تفاوت معناداری بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی در سطح صنعت وجود ندارد و اقلام تعهدی در سطح صنعت از نظر ارزشی مربوط تر از اقلام تعهدی شرکت می باشد. این یافته ها نشان می دهد که جریان های نقدی و اقلام تعهدی در سطح صنعت از نظر ارزشی مربوط اما تجزیه سود صنعت به مؤلفه هایش لازم نیست، چرا که نیروی توضیحی بیشتری ورای سود صنعت فراهم نمی کند.
واژگان کلیدی
ارتباط ارزشي؛ جريان های نقدی شرکت؛ اقلام تعهدی شرکت؛ جريان های نقدی صنعت؛ اقلام تعهدی صنعت.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.