palette
بررسي تأثیر ويژگي های توزيع آماری قیمت های مرجع بر رویبازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران
حسین عبده تبريزی, کبری احمدپور, پیمان کريمي

چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش قیمت های مرجع با استفاده از متغیرهای توزیع آماری (میانگین، واریانس، چولگی، و کشیدگی) تحت تأثیر اثر گرایشی بر روی بازده مورد انتظار سهام است. نمونه بررسی شده شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره پنج ساله (1389- 1385) می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربع های معمولی OLS و آزمون t-student استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که متغیرهای آماری قیمت مرجع نقشی اساسی در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام ایفا می کنند. در صورتی که میانگین عایدی سرمایه ای سهام مثبت باشد (سهام برنده)، می تواند پیش بینی کننده بازده مورد انتظار سهام در دوره بعد باشد. به عبارت دیگر، هر چه میانگین عایدی سرمایه ای سهام منفی باشد (سهام بازنده)، آن گاه چولگی عایدی سرمایه ای عامل کلیدی در پیش بینی بازده مورد انتظار است. یعنی هر چه چولگی عایدی سرمایه ای بیشتر باشد، بازده مورد انتظار سهام در دوره بعدی بیشتر خواهد بود.
واژگان کلیدی
بازده مورد انتظار؛ توزيع قیمت مرجع؛ اثر گرايشي؛ سرمایه گذاران . PT/MA

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.