palette
اولويت بندي روشهاي تأمین مالي پروژههاي پالايشگاهي ايران
سید محمود حسیني, امیرحسین داوديان

چکیده
در اين مقاله با بررسی روشهای تأمين مالی به کارگرفته شده در پروژه های حوزه انرژی و با بهره گيری از نظر خبرگان، نسبت به انتخاب روشهای مناسب برای پروژه های پالايشگاهی ايران اقدام شده است. سپس به منظور حفظ يک رويکرد مشخص در تعيين معيارهای مؤثر بر تصميم انتخاب روش تأمين مالی، با مرور متون مربوط به سرمايه گذاری در پروژه ها، بهخصوص پروژه های انرژی، نسبت به انتخاب اين معيارها اقدام شده است. در ادامه، اوزان معيارهای مؤثر بر تصميم انتخاب روش تأمين مالی از طريق روش آنتروپی تعيين و روشهای تأمين مالی پيش گفته از طريق معيارهای مؤثر بر تصميم انتخاب روش تأمين مالی و با استفاده از نظر خبرگان و با بهره گيری از روش تصميم گيری تاپسيس، برای شناسايی روشهای مناسب جهت تأمين مالی پروژه های پالايشگاهی، رتبه بندی شده اند. نتايج حاصل از روش تصميم گيری تاپسيس، سه روش تأمين مالی مشارکت در سود، روشهای BOT و مشارکت در توليد را به عنوان روشهای مناسبی برای تأمين مالی پروژه های پالايشگاهی ايران بر اساس معيارهای معرفی شده شناسايی کرد.
واژگان کلیدی
روشهاي تأمین مالي، صنايع پايیندستي، معیارهاي انتخاب روش تأمین مالي، روش تصمیم گیري تاپسیس.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.