palette
تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازي سهام با استفاده از فرايندتحلیل شبکه اي
مسعود راهي, مصطفي زنديه, خديجه حسنلو

چکیده
مدیران سرمایه گذاری نهادهای مالی همواره علاقمند به شناسایی شرکت های برتر می باشند تا با انتخاب آنها در سبد سهام خود، ضمن پوشش ریسک های محتمل، بازده مناسبی را کسب کنند. به همین منظور در این مقاله عوامل تأثیرگذار بر غربال سازی سهام با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه ای ارائه میگردد. در این الگو با یک رویکرد جامع نگر بر عملکرد شرکت، از 5 معیار اصلی کارایی عملیاتی، سودآوری، رشد، ریسک و بازار، متشکل از21 زیرمعیاره استفاده شده است. پس از مشورت با خبرگان و استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، وزن و اثر هر یک از معیارها در الگوی غربال سهام محاسبه و الگوی نهایی استخراج شد. سپس مدل پیشنهادی برای 10 سهم گروه خودرویی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن با نتایج الگوی ارائه شده از سوی شرکت ایران تحلیل از لحاظ سودآوری شرکت های مورد مطالعه در سال آتی مقایسه شد. در نهایت، الگوی پیشنهادی از نتایج بهتری نسبت به الگوی شرکت ایران تحلیل برخوردار بود. الگوی پیشنهادی غربال سازی یک الگوی بدیع در حوزه بازار سرمایه میباشد که میتواند مورد استفاد صندوق های سرمایهگذاری، شرکت های هلدینگ، کارگزاریها و سایر نهادهای مالی قرار گیرد.
واژگان کلیدی
غربال سهام، تصمیمگیري چندمعیاره، فرايند تحلیل شبکهاي، نسبت هاي مالي.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.