palette
ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجادشده برای سهامداران بااستفاده از الگوی سرمایه فکری و سود مازاد
فرزين رضايي, شكوفه عبا نژاد

چکیده
یکی از مهمترین اهداف شرکت ها، ایجاد و افزایش ارزش برای سهامداران است. سهامداران نیز به دنبال الگویی هستند که با بهره گیری از آن بتوانند درباره خرید، فروش و نگهداری سهام خود تصمیم گیری کنند. از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی قدرت توضیحی ارزش ایجاد شده به کمک الگوی سرمایه فکری و سود مازاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال های 1383 لغایت 1387 و نمونه انتخابی شامل 105 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی حاکی از این است که بین الگوی سرمایه فکری و ارزش ایجادشده برای سهامداران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از میان الگوهای عملکرد مبتنی بر سود مازاد فقط ارزش افزوده اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با ارزش ایجاد شده برای سهامداران دارد. در سطح اطمینان 31 درصد، قدرت تبیینکنندگی سرمایه فکری از ارزش افزوده اقتصادی بیشتر است. افزون بر این، این نتایج نشان دهنده قدرت تبیین کنندگی بیشتر الگوی اندازه گیری سرمایه فکری مبتنی بر ارزش نامشهود محاسبهشده (CIV) در مقایسه با الگوی پالیک است. در واقع سودمندی به کارگیری الگوی اندازهگیری سرمایه فکری به روش CIV )الگوی ارزش نامشهود محاسبه شده(، در مقایسه با پالیک بیشتر است.
واژگان کلیدی
ارزش ايجادشده براي سهامداران، الگوي ارزش نامشهود محاسبه شده، الگوي پاليک، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.