تماس با مجله

آدرس پستی

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده مديريت و

حسابداری

تماس اصلی

محمد اسماعيل فدايي نژاد
سردبیر
زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 12-10

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده مديريت و حسابداری

 

تلفن ثابت: 29903136
فاکس: 22431644
ایمیل: financial.management@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir